Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

22.12.2015

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 13 stycznia 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
  • Posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
  • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
  • Posiadania specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej.
  • Posiadania prawa wykonywania zawodu.
  • Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
  • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

  • Podanie skierowane do Dziekana.
     Wzór formularza
  • C.V. – formularz.
     Wzór formularza
  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
  • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
  • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
     Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

  • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
  • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022