Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

30.12.2015

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 13 stycznia 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 2. Posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 3. Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 4. Posiadania specjalizacji z ortopedii lub rehabilitacji.
 5. Posiadania prawa wykonywania zawodu.
 6. Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 7. Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 5. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego.
 7. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 8. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 9. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Preferowane poparcie Kierownika Katedry.
 2. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 3. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024