Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

10.11.2016

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublinzwanego dalej Centrum

 

I. Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum.

 

 • Formalne:
  • Tytuł zawodowy lekarza.
  • Tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny.
  • Co najmniej 8 – letni staż pracy.
  • Korzystanie w pełni z praw publicznych.
  • Niepodleganie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w podmiotach publicznych, określonym w przepisach prawa; wobec kandydata nie powinno zostać wszczęte ani toczyć się postępowanie karne.
 • Merytoryczne:
  • znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i problematyki związanej z ich działalnością.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 • CV ze szczegółowym opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (dyplom ukończenia studiów)
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy – świadectwa pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Oryginały dokumentów dołączonych do oferty w formie kopii - należy przedstawić do wglądu komisji konkursowej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany  zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wynikającej z Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
   

III. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są dostępne (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

 

IV.

 • Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, al. Racławickie 1 (pokój 106) w godzinach 800 - 1500. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie ze wskazaniem imienia nazwiska, adresu i numeru telefonu kandydata oraz adnotacją „Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych  SCK UM w Lublinie”
 • Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Dokumenty, które wpłyną w terminie późniejszym zostaną zwrócone bez otwierania,
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.
 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

V.  Zadaniem Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum będzie w szczególności:

 • Organizowanie i koordynowanie pracy jednostek działalności medycznej Centrum.
 • Przygotowywanie materiałów i prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia umów o udzielaniu świadczeń stomatologicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem leków i wyrobów medycznych.

 

Zasady konkursu określa regulamin postępowania konkursowego opracowany dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SCK UM w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024