Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

13.12.2016

Koknkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Onkologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Onkologii.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry Onkologii:

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej,
 • posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego,
 • posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
 • preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
 • posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

KANDYDACI zgłaszający się do KONKURSU proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Wzór formularza
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu
   Wzór formularza
 • C.V.
   Wzór formularza
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora,
 • poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • poświadczona kserokopia specjalizacji,
 • spis publikacji,
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
 • zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata,
 • plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 13 lutego 2017 roku na adres: Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  Al. Racławickie 1,  20-059  Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024