Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

14.12.2016

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w pok. 3 w terminie do dnia 09 stycznia 2017 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania stopnia naukowego doktora.
 2. Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 3. Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeżeli są one wymagane.
 4. Posiadania istotnego dorobku naukowego.
 5. Posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 6. Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 6. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli jest wymagana.
 7. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 8. Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie.
 9. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 10. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 2. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024