Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

19.12.2016

Nabór na stanowisko SPECJALISTA ds. szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

 

Główne zadania:

 1. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją i realizacją projektu (m.in. dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych, przekazywanie informacji o projekcie, przygotowanie informacji prasowych, w tym aktualizacja strony internetowej www.).
 2. Prowadzenie rekrutacji uczestników projektu.
 3. Prowadzenie dokumentacji uczestników projektu.
 4. Obsługa logistyczno-organizacyjna szkoleń i organizacja usług planowanych do realizacji w projekcie.
 5. Opracowanie harmonogramów szkoleń.
 6. Współpraca z trenerami i innymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu.
 7. Obsługa biura.
 8. Gromadzenie danych w systemie LSI
 9. Przygotowanie sprawozdawczości projektu oraz dokonywanie ewaluacji i analizy działań projektu.

 

Wymagania obligatoryjne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Udokumentowane, minimum 2-letnie, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku analogicznym lub podobnym do proponowanego.
 • Dobra znajomość zasad POWER na poziomie realizacji projektu.
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i procedur udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro netto.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków strukturalnych na uczelni wyższej.
 • Samodzielność i doskonała organizacja pracy.
 • Umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań.
 • Bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat).
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole.
 • Możliwość rozwoju w doświadczonym zespole, prowadzącym równolegle wiele projektów finansowanych z różnych źródeł.
 • Duże możliwości kształcenia w obszarze wdrażania projektów.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń - luty 2017 r.


 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać:

 • osobiście w Dziale ds. Funduszy Europejskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, w pok. 235, w godz. 08:00 – 15:00, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń - Działanie 5.4 POWER”, podając również numer referencyjny ogłoszenia DFE/POWER/5.4/2016

  lub
 • przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń - Działanie 5.4 POWER”, podając również numer referencyjny ogłoszenia DFE/POWER/5.4/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2017 r.

 

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań obligatoryjnych i ewentualnie dodatkowych, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny lub przedłużenia terminu rekrutacji.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać po zakończonym procesie rekrutacji.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022