Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

05.01.2017

Nabór na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydawnictwie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko: STARSZEGO REFERENTA w Wydawnictwie

 

Główne zadania:

 • Korekta językowa i redakcja tekstów w języku angielskim.
 • Wykonywanie czynności biurowych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności wydawniczej.

 

Wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wykształcenie wyższe - magister (preferowane: filologiczne, lingwistyka stosowana).
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z tłumaczeniem i redakcją tekstów anglojęzycznych.
 • Znajomość  terminologii anglojęzycznej z zakresu nauk medycznych, społecznych.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zastosowaniem pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność.
 • Obowiązkowość.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.
 • Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, w pok. 25, w godz. 9:00-14:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Starszy referent w Wydawnictwie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia rekrutacji.
  Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022