Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

14.02.2017

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 roku, poz.572 ze zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Czynna znajomość języka obcego
 • Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 • Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 • dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego
 • dokumenty potwierdzające min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 6 marca 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin pok. 26 III klatka

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022