Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

16.02.2017

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym

 

Nazwa stanowiska:

Stypendysta-doktorant (dziedziny: biologia, biofizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka, biochemia lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitów Mózgu w Wyniku Diety Bakteryjnej”, finansowanym ze środków NCN.

 

Kierownik projektu: Prof. Grzegorz J. Stanisz

 

Opis zadań:

 • Opieka nad zwierzętami.
 • Trening zwierząt w ramach przygotowania modelu zwierzęcego depresji.
 • Perfuzja, pobieranie tkanek do badań histopatologicznych.
 • Testy enzymatyczne na tkankach.
 • Przygotowywanie roztworów do badań na fantomach.
 • Statystyczna analiza danych.

 

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania:

 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu łączącego aspekty obrazowania MRI i neurobiologii preferowane będą osoby posiadające tytuł magistra biofizyki, biologii molekularnej, biochemii, inżynierii biomedycznej (dyplom ukończenia studiów z oceną co najmniej dobrą).
 • Status doktoranta (bądź gotowość podjęcia studiów doktoranckich).
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, udział w projektach z zakresu neurobiologii (mile widziane: doniesienia z wystąpień konferencyjnych bądź publikacje w czasopismach naukowych).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe w wysokości 3000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.

 

Termin składania ofert: 10 marca 2017 roku

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział  w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.
  Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.”

W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy składać osobiście w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie lub drogą elektroniczną na adres:

rola.radoslaw@gmail.com lub anna.orzylowska@umlub.pl

 

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022