Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

20.02.2017

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Periodontologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Periodontologii w Lublinie.

      

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 13.03.2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza stomatologa/dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego
 • Posiadanie czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Periodontologii UM w Lublinie

 Wzór formularza

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022