Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

30.11.2017

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy (CTW).

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi – rozmowy kwalifikacyjne.

 

Główne zadania:

 1. Organizacja pracy CTW, w tym utworzenie procedur zadań i nadzór nad ich realizacją w zakresie określonym Regulaminem, mająca na celu komercjalizację wyników badań, a w szczególności określenie uprawnień i obowiązków pracowników CTW w zakresie negocjacji, sporządzania umów, promocji, ochrony własności intelektualnej oraz koordynacji projektów badawczo-wdrożeniowych.
 2. Przygotowanie strategii rozwoju, rocznych planów pracy i projektu planu rzeczowo-finansowego oraz przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności CTW.
 3. Zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie CTW.
 4. Inicjowanie realizacji nowych projektów zbieżnych z zadaniami CTW.
 5. Reprezentowanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w umowach, zawieranych z zakresu zadań Centrum z podmiotami zewnętrznymi, w ramach udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa.
 6. Występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum.

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, prawnicze, medyczne lub farmaceutyczne.
 2. Umiejętności: analitycznego myślenia, ustalania priorytetów zarządzania.
 3. Skuteczność w realizacji dotychczasowych celów zawodowych.
 4. Doświadczenie w obszarach: transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz zarządzania i ochrony własności intelektualnej.
 5. Znajomość mechanizmów finansowych w komercjalizacji wyników badań.
 6. Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i ośrodkami wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań.
 7. Umiejętności z zakresu analizy potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań.
 8. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 9. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność.
 11. Umiejętność współpracy z otoczeniem biznesowym.

 

 

Pożądane:

 1. Znajomość przepisów o finansach publicznych, w tym pomocy publicznej oraz programów wsparcia ze środków krajowych lub funduszy UE.
 2. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkół wyższych oraz zadań uczelnianych centrów transferu technologii.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy przesyłać drogą e-mailową na adres prnauki@umlub.pl lub składać  w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, w pok. 112, w godz. 9:30 – 14:30 w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko: Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2017 r.

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia rekrutacji.

  Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022