Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

13.12.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w Zakładzie Farmakologii WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w ZAKŁADZIE FARMAKOLOGII

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842) oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego z zakresu związanego z profilem jednostki
 • Posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej
 • Posiadanie doświadczenia w organizowaniu pracy i kierowaniu zespołem
 • Mile widziane:

- Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 • dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora
 • wykaz dorobku naukowego potwierdzony przez bibliotekę
 • dokumenty potwierdzające posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w organizowaniu pracy i kierowaniu zespołem
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych
 • plan kierowania jednostką na najbliższe 6 lat
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

 Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy

 

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842)

Oświadczenie - art. 109

 

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 12 lutego 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 20, klatka C.

 

Warunki konkursowe

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022