Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

20.12.2017

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w  Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką na Wydz. Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Nazwa stanowiska:

Stypendysta-doktorant (dziedziny: farmakologia lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Wpływ podania katynonów, na przykładzie mefedronu w okresie młodzieńczym i na fenotyp dorosłych osobników - przedklinieczne badania behawioralne i neurochemiczne nad aktywnością metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w mózgu szczurów”, finansowanym ze środków NCN.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Helena Kotlińska

 

Opis zadań:

 • Badania behawioralne obejmujące podstawowe testy farmakologiczne (aktywność lokomotoryczna, testy pamięci przestrzennej i poznawczej, ocena działania nagradzającego substancji, lęk, depresja)
 • Analiza i opracowanie statystyczne wyników badań z użyciem statystycznych programów komputerowych (Statistica, GraphPad Prism)
 • Badania biochemiczne z użyciem testów Western blot analiza, gel zymography
 • Przygotowanie wyników do publikacji w języku angielskim

 

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania:

 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu łączącego aspekty farmakologii i biologii molekularnej preferowane będą osoby posiadające tytuł magistra farmacji lub nauk pokrewnych (dyplom ukończenia studiów z oceną co najmniej dobrą)
 • Status doktoranta (bądź gotowość podjęcia studiów doktoranckich)
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań na zwierzętach (ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych)
 • Czynna znajomość dostępnych programów do analizy statystycznej wyników
 • Mile widziane: doniesienia z wystąpień konferencyjnych bądź publikacje w czasopismach naukowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe w wysokości 2000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 36 m-cy.

 

Termin składania ofert: 15 styczeń 2018 roku

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział  w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu."
  "Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy."

W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy składać osobiście w Katedrze i Farmakologii z Farmakodynamiką na Wydz. Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lub drogą elektroniczną na adres: jolanta.kotlinska@umlub.pl

 

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2023