Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

12.01.2018

Konkurs na KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Botaniki

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności, w tym duże doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu rozdziału, izolacji i identyfikacji związków roślinnych oraz badań ich aktywności biologicznej.
 3. Posiadają doświadczenie organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.

 

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracje przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 2. Kwestionariusz osobowy.
  Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy wraz z jego wykazem.
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej.
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych i tytułu naukowego.
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 12 marca 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024