Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

30.10.2018

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na  stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.
 • Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023