Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

20.11.2018

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt I Katedry Pediatrii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt I Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie, ul. Chodźki 19 (budynek TBV), III piętro, pok. 3 w terminie do dnia 10.12.2018 r.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym lub posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku wykładowcy.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Znajomość specyfiki pracy w Jednostce.
 • Posiadanie specjalizacji z pediatrii.
 • Posiadanie specjalizacji z neonatologii.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora.
 • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Dokument potwierdzający znajomość specyfiki pracy w Jednostce.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji umożliwiający weryfikację punktacji.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt I Katedry Pediatrii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022