Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

20.11.2018

Konkurs na 3 stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

 

trzy stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko starszego wykładowcy:

 1. Podanie skierowane do Dziekana;
    Wzór formularza
 2. Życiorys;
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
    Wzór formularza
 4. Oświadczenie dotyczące nepotyzmu;
 5. Prawo wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada;
 6. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych;
 2. Posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie technologii postaci leku i farmakologii;
 3. Posiadać znajomość specyfiki pracy w Jednostce.
 4. W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.
 5. Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022