Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

22.11.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 13 grudnia 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 

  • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
  • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
  • Czynnej znajomości języka obcego i języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

  • Podanie  do Dziekana.

 Wzór formularza

  • C.V.

 Wzór formularza

  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
  • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024