Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

28.11.2018

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Zakładzie Biofarmacji UM w Lublinie

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

 

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować swój projekt doktorski w interdyscyplinarnym zespole, realizującym grant pt. „Wieloskalowe badania polimorfizmu receptora beta2-adrenergicznego: od procesów molekularnych po terapię niewydolności krążenia” o numerze 2017/25/B/NZ7/02654, przyznany przez NCN w ramach konkursu OPUS. Grant realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej (kierownik grantu: dr Anita Płazińska).

 

Do zadań Doktoranta należeć będzie wykonywanie badań in vitro, m.in.:

 1. Wyznaczenie powinowactwa funkcjonalnie różnych ligandów wobec wybranych wariantów polimorficznych β2-AR.
 2. Badanie aktywacji wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnałów.
 3. Badanie kinetyki wiązania ligandów do receptora.

 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Wymagania:

 1. Umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych.
 2. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych).
 4. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


Oferta kierowana jest do osób posiadających stopień magistra biologii, biotechnologii, farmacji i kierunków pokrewnych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ


Termin składania ofert: 31 styczeń 2019 roku, 00:00

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 luty 2019 roku


Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2 500,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 36 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć.
 3. Opinia opiekuna naukowego, poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu.
 4. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodne z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do:
dr Anity Płazińskiej (anita.plazinska@umlub.pl)
Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin.

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na doktoranta/OPUS”.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024