Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

11.12.2018

Pracownik techniczny w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nazwa stanowiska:    Pracownik techniczny nr 1
Dziedzina:   spektroskopia, chemia analityczna, biomateriały
Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): w ramach umowy o pracę - 2/5 etatu
Liczba ofert pracy:  1
Kwota wynagrodzenia 1 250 PLN (brutto, brutto), spodziewane wynagrodzenie brutto 960 PLN
Data rozpoczęcia pracy:  1 stycznia 2019
Okres zatrudnienia: 6 miesięcy
Instytucja (zakład/instytut/ wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik/kierowniczka projektu: Dr Anna Sroka-Bartnicka
Tytuł projektu:

Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkachin vitro.


Projekt jest realizowany w ramach programu  POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu: W tym projekcie nowoczesne zaawansowane metody spektroskopowe FT-IR, Raman, NMR w stanie stałym i LC-MS/MS będą wykorzystywane do oceny markerów kościotworzenia wytwarzanych przez komórki macierzyste hodowane bezpośrednio na biomateriałach opartych na ceramice. Takie podejście pozwala wykrywać zmiany strukturalne fazy organicznej i nieorganicznej projektowanych biomateriałów. Eksperymenty te pozwolą ocenić bioaktywność i biokompatybilność zmodyfikowanego biomateriału bez potrzeby przeprowadzania testów na zwierzętach.
Zadania badawcze:
 1. Analiza spektroskopowa w podczerwieni biokompozytów
 2. Mapowanie i obrazowania próbek za pomocą spektroskopii Ramana
Oczekiwania wobec kandydatów:
 1. Dobra znajomość języka angielskiego
 2. Entuzjazm i umiejętność pracy interdyscyplinarnym zespole badawczym
 3. Doświadczenie w obsłudze spektrometru FTIR oraz Raman
 4. Umiejętność interpretacji wyników spektroskopowych
Lista wymaganych dokumentów:
 1. Curriculum Vitae
 2. Krótkie podsumowanie osiągnięć/doświadczeń naukowych
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oferujemy:
 • Udział w ciekawym projekcie naukowo-badawczym
 • Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych i mentoring akademicki.
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

anna.sroka@umlub.pl

(tytuł wiadomości: technik 1 REINTEGRATION)

 

Wybrani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną odbywającą się w UM lub za pośrednictwem telekonferencji

Termin nadsyłania zgłoszeń:

19 grudnia 2018 r.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe kandydata gromadzone są w oparciu o art. 22 1 Kodeksu Pracy. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, którą wyraża wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa, nie będą one podlegały profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania w innych uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Uniwersytet Medyczny w Lublinie wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@umlub.pl.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024