Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

19.12.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika  I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  UM (ul. Chodźki 19, II piętro, pok. 205) w terminie do dnia 09 stycznia 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie rozpoczętej specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • preferowane zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektów naukowych.
 • preferowane posiadanie odbytych praktyk w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie  do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektów naukowych- jeśli dotyczy
 • Zaświadczenie o odbytych praktykach w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych –jeśli dotyczy.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie.

 

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024