Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

19.12.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  UM (ul. Chodźki 19, II piętro, pok. 205) w terminie do dnia 09 stycznia 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza lub magistra farmacji.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty na terytorium RP.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Udziału jako wykonawca lub kierownik w naukowych grantach zewnętrznych (w minimów dwóch)
 • Posiadanie certyfikatu dopuszczającego do wykonywania badań doświadczalnych na zwierzętach.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie  do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o udziale w grantach naukowych.
 • Certyfikat dopuszczający do wykonywania badań doświadczalnych na zwierzętach.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024