Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

08.11.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Preferowane posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej i stomatologii wieku rozwojowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.
 • C.V.
 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 09.12.2019 r. na adres:

 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (budynek TBV, II piętro, pok. 208)

ul. Chodźki 19

20-093 Lublin

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021