Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

10.11.2020

Konkurs na funkcję KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na funkcję KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu periodontologii.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Periodontologii.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Podanie do Dziekana.

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      Wzór formularza

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

      Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu periodontologii.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Plan kierowania Katedrą i Zakładem Periodontologii na najbliższe 6 lat.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Periodontologii.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2020 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021