Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

16.11.2020

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 • Dorobek dydaktyczny, naukowyi organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia nr 1272019 Rektora UM w Lublinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta w grupie badawczo- dydaktycznej.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Karta Oceny w obszarze dydaktycznym
  Wzór formularza
 • Osiągnięcia dydaktyczne do uzupełnienia Karty Oceny
  Wzór formularza
 • Osiągnięcia organizacyjne do uzupełnienia Karty Oceny w obszarze dydaktycznym
  Wzór formularza
 • Karta Oceny w obszarze naukowym
   Wzór formularza
 • Osiągnięcia naukowe- równoważne osiągnięcia organizacyjne do uzupełnenia Karty Oceny w obszarze naukowym
   Wzór formularza
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021