Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

19.11.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w II Katedrze i Klinice Ginekologii

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w II Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do dnia 19 grudnia 2020 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy. 
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021