Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

16.12.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w  Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 14.01.2021r.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
    Wzór formularza
 2. Życiorys.
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 9. Uzupełniona Karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
    Wzór formularza
 10. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadać co najmniej tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauk medycznych.
 • Posiadać wiedzę dotyczącą badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.
 • Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022