Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

10.11.2021

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Toksykologii UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Toksykologii.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 10.12.2021r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 6. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 7. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 8. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymogi oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiada co najmniej tytuł doktora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 2. Posiada znaczący i udokumentowany dorobek naukowy, IF˃30.
 3. Posiada wymagane wskaźniki określone w § 11 Zarządzenia Rektora nr 133/2021 UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybie oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (zał. nr 7)
 4. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 5. Posiada potwierdzoną publikacjami lub szkoleniem wiedzę dotyczącą prowadzenia hodowli komórkowych.
 6. Posiada potwierdzoną publikacjami lub szkoleniem znajomość technik pracy z materiałem biologicznym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z materiałem pochodzenia zwierzęcego.
 7. Posiada potwierdzone publikacjami lub szkoleniem doświadczenie w pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem znajomości zaawansowanych technik biologii molekularnej.
 8. Posiada potwierdzone publikacjami lub szkoleniem doświadczenie w pracy ze zwierzętami in vivo, mile widziane doświadczenie w obrazowaniu przeżyciowym.
 9. Posiada umiejętność wykorzystania analizy statystycznej oraz interpretacji uzyskanych wyników.
 10. Posiada wysoką motywację do prowadzenia badań naukowych oraz podnoszenia kwalifikacji.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z oryginałem do wglądu.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie możliwość spotkania z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, te. 81 448 70 03

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022