Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.12.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Doktora Witolda Chodźki 7, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: joanna.adamek@umlub.pl  w terminie do 17 stycznia 2022 roku.

 

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:
 

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 17 ust. 1 pkt 1) Zarządzenia Rektora Nr 133/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

 

Preferowane kompetencje kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko:
 

 • Ukończenie studiów na kierunku Biotechnologia, Biologia lub Biomedycyna.
 • Znajomość technik prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych w kontakciez biomateriałami.
 • Znajomość technik syntezy biomateriałów do zastosowań biomedycznych.
 • Znajomość programów statystycznych do analizy danych.
 • Posiadanie doświadczenia w aplikowaniu o granty zewnętrzne.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
 

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym
  Wzór formularza
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

 

 

Wykaz dokumentów do preferowanych kompetencji:
 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu, potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku Biotechnologia, Biologia lub Biomedycyna – jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające znajomość technik prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych w kontakciez biomateriałami lub kopie publikacji naukowych (max. 3) opisujących wyniki badań dotyczące oceny interakcji komórek z biomateriałami (kandydat musi być autorem wiodącym tj. pierwszym lub korespondencyjnym) – jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające znajomość technik syntezy biomateriałów do zastosowań biomedycznych lub kopie publikacji naukowych (max. 3) opisujących wyniki badań dotyczące syntezy biomateriałów (kandydat musi być autorem wiodącym tj. pierwszym lub korespondencyjnym) – jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające znajomość programów statystycznych do analizy danych lub kopia publikacji naukowej prezentującej wyniki badań poddane analizie statystycznej (kandydat musi być autorem wiodącym tj. pierwszym lub korespondencyjnym) – jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w aplikowaniu o granty zewnętrzne – jeśli dotyczy kandydata.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy artykułów naukowych). 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Adamek, joanna.adamek@umlub.pl, +48 (81) 448 73 03

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022