Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2022

28.03.2022

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Kliniki Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Katedry Traumatologii i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji kierownika Kliniki Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Katedry Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UM w Lublinie ul. Chodźki 7, pok.12, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.wnm@umlub.pl w terminie do dnia 26.04.2022 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu naukowego profesora w dyscyplinie nauk medycznych.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo-dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 • Posiadania pozytywnej opinii dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Klinika.
 • Posiadanie specjalizacji z medycyny ratunkowej

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu profesora.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Plan kierowania Kliniką Traumatologii i Medycyny Ratunkowej na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, badawczej oraz
  w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Klinika

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, aneta.sadowska@umlub.pl, +48 81 448 7500

 

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022