Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2023

27.02.2023

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15 pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”.

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL): (1) czy flora bakteryjna może mieć wpływ na przebieg choroby, (2) czy powstanie PBL może stymulować istnienie przewlekłego stanu zapalnego, (3) które szczepy bakteryjne mogą powodować rozwój komórek nowotworowych i w jakim stopniu?

 

Opis zadań:

Kandydat będzie odpowiedzialny za projektowanie i przeprowadzenie badań czynnościowych uwzględniających min.: hodowle komórkowe, klonowanie genów immunoglobulinowych.

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora z dziedziny biologii, biochemii, biologii molekularnej, medycyny w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie1
 • Wysoka biegłość języka angielskiego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu B2/C1,
 • Znaczący i udokumentowany dorobek naukowy, IF > 20,
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu profilowania mikrobiologicznego.

 

Kompetencje preferowane:

 • Silna motywacja,
 • Umiejętność samodzielnej pracy, jak również pracy w zespole,
 • Elastyczny czas pracy, w razie potrzeby w weekendy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, Dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego o wartości IF >20.
 • List motywacyjny. Proszę podać powód zainteresowania stanowiskiem, wcześniejsze projekty badawcze czy doświadczenie zawodowe, jak również cele zawodowe.
 • Pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu).
 • Lista publikacji oraz streszczeń zjazdowych.
 • Listy referencyjne.

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż angielski powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub polski.

 

Osoby posiadające stopień doktora uzyskany za granicą i których stopień nie może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność mogą zostać zatrudnione wyłącznie po uprzedniej nostryfikacji stopnia naukowego doktora lub ich osiągnięcia naukowe zostaną uznane za znaczące przez Radę Naukową Kolegium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin lub w formie skanów na adres: aleksandra.krupicz@umlub.pl oraz krzysztof.giannopoulos@umlub.pl w terminie do dnia 29 marca 2023 r.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Planowany okres zatrudnienia: maksymalnie 10 m-cy
 • Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.
 • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto)

 

Informacje dodatkowe:

 

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi konkursowe, dopuszcza się sytuację, w której Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zarekomendowaniu do zatrudnienia kandydata znajdującego się na drugiej pozycji listy rankingowej obejmującej kandydatów spełniających wymogi konkursowe, w przypadku, gdy kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu zrezygnuje z nawiązania stosunku pracy.

 

Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 

Osoba do kontaktu:

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos krzysztof.giannopoulos@umlub.pl

 

Aleksandra Krupicz aleksandra.krupicz@umlub.pl

 

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 15.

 

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
 2. kierownik projektu nie był promotorem /promotorem pomocniczym w jej przewodzie
  doktorskim;
 3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.

 


1 Możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023