Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2023

13.03.2023

Konkurs na STYPENDYSTĘ-DOKTORANTA w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Stanowisko: Stypendysta-Doktorant

 

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej na okres 29 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 1 m-c po przedłużeniu projektu. Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Kierownikiem zadań wykonywanych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest dr Anna Boguszewska-Czubara, profesor uczelni.

 

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest opracowanie metod preparatyki sieci metaloorganicznych typu MOF, które znalazłyby zastosowanie jako efektywne adsorbenty nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz jako nośniki leków zmniejszających oddziaływanie narkotyków na ośrodkowy układ nerwowy.

 

W trakcie prowadzonych badań zastosowane zostaną nowoczesne metody charakterystyki materiałów oraz zaawansowane metody obliczeniowe DFT, które równolegle z wynikami badań in vitro i in vivo pozwolą na określenie mechanizmów sorpcji narkotyków przez materiały typu MOF oraz sposobów ich efektywnej optymalizacji celem uzyskania pożądanych parametrów strukturalnych.

 

 

Wymagania:

 • Absolwent kierunku biologia, biotechnologia, biochemia, biomedycyna, inżynierii biomedyczna, farmacja, analityka medyczna lub kierunków pokrewnych,
 • Status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • Znajomość technik laboratoryjnych i umiejętność używania podstawowych sprzętów analitycznych,
 • Podstawowe umiejętności pracy ze zwierzęcymi modelami doświadczalnymi,
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji oraz nauki nowych metod i technik laboratoryjnych,
 • Doświadczenie w samodzielnej pracy laboratoryjnej,
 • Znajomość przepisów i wytycznych dotyczących dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP),
 • Doświadczenie w pracy w akademickim środowisku międzynarodowym,
 • Dyspozycyjność do pracy na zmiany,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość technik hodowli komórek w warunkach in vitro oraz metod oceny żywotności komórek,
 • Umiejętność pracy w laboratorium hodowli komórkowych z zachowaniem wymogów pracy sterylnej,
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (np. udział w konferencja, staże, szkolenia, członkostwo w kołach naukowych),
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych.

 

Opis zadań:

Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie, polegająca na:

 • Prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu,
 • Prowadzenie badań toksykologicznych in vitro z użyciem linii komórkowych,
 • Prowadzenie badań toksykologicznych z użyciem embrionów Danio rerio,
 • Prowadzenie badań behawioralnych na modelu larwalnym Danio rerio
 • Wykonywanie badań behawioralnych na modelu mysim,
 • Wykonywanie oznaczeń analitycznych,
 • Opracowywanie statystyczne uzyskanych wyników oraz przygotowywanie raportów z badań,
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz stażach naukowych.
 • Przygotowywanie tekstów publikacji naukowych,
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • Możliwość rozwoju naukowego,
 • Stypendium w wysokości: 5 000,00 zł brutto miesięcznie (Kwota zostanie pomniejszona o należne składki ZUS ubezpieczonego oraz płatnika) wypłacane przez okres trwania projektu lecz nie dłużej niż 30 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji.
 • Klauzula informacyjna.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 20 marca 2023 r. godz. 18:00 na adres: anna.boguszewska-czubara@umlub.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 marca 2023 roku

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: kwiecień 2023

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: anna.boguszewska-czubara@umlub.pl

 

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 • Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
 • Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanym i ze środków NCN przyznanym i w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów  i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, doktorant  zaangażowany  do niniejszego projektu nie będzie mógł w tym samym czasie pobierać  żadnego innego stypendium/wynagrodzenia ze środków NCN lub w przypadku  zaangażowania do doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu/ów NCN kwota stypendium zostanie odpowiednio pomniejszona (w porozumieniu z laureatem).
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024