Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

07.09.2021

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2019/35/B/NZ9/02854, pt.: „Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych” pod kierunkiem dr hab. Emilii Fornal.

 

Opis zadań:

 

Współudział w realizacji zadań projektu:

 • przeprowadzanie analiz LC/MS;
 • opracowywanie i optymalizacja metod ekstrakcji fenoli;
 • przygotowywanie próbek do analiz proteomicznych;
 • profilowanie białek i fenoli technikami spektrometrii mas, identyfikacja białek i fenoli;
 • przeprowadzanie wielowymiarowej analizy i interpretacji danych oraz analiz statystycznych;
 • przygotowywanie manuskryptów i prezentacji  konferencyjnych;
 • udział w szkoleniach i konferencjach.

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk medycznych, nauk chemicznych lub pokrewnych w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN).
 • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej (315 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie).
 • Posiadanie płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kompetencje preferowane:

 • Praktyczne doświadczenie w pracy z chromatografią cieczową w połączeniu z spektrometrią mas.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z analizatorami mas typu kwadrupol - analizator czasu przelotu  (Q/TOF) i/lub Orbitrap.
 • Praktyczne doświadczenie w metodach ekstrakcji analitów z żywności i innych próbek biologicznych.
 • Znajomość oprogramowania do spektrometrii mas i analizy danych spektrometrycznych - Mass Hunter Acquisition, Mass Hunter Qualitative, SpectrumMill, Mass Profiler Professional, Proteinmetrics, Proteome Discoverer, Compound Discoverer, Simca.
 • Doświadczenie w analizach proteomicznych, identyfikacji białek i ich modyfikacji potranslacyjnych lub chemicznych.
 • Dobra znajomość metod analitycznych (HPLC, GC, UV/Vis, LC/MS, GC/MS) oraz technik przygotowania próbek.

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres 21 miesięcy z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy ( w przypadku przedłużenia projektu)
 • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: listopad 2021 r.
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 000 PLN brutto-brutto (łączny koszt pracodawcy)

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
  Wzór formularza
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie (ul. Jaczewskiego 4,  20-090 Lublin, telefon +48 81448 6220 a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dokument potwierdzający posiadanie praktycznego  doświadczenia w pracy z chromatografią cieczową w połączeniu z spektrometrią mas, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający posiadanie praktycznego doświadczenia w pracy z analizatorami mas typu kwadrupol - analizator czasu przelotu  (Q/TOF) i/lub Orbitrap, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający posiadanie praktycznego doświadczenia w metodach ekstrakcji analitów z żywności i innych próbek biologicznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający znajomość oprogramowania do spektrometrii mas i analizy danych spektrometrycznych - Mass Hunter Acquisition, Mass Hunter Qualitative, SpectrumMill, Mass Profiler Professional, Proteinmetrics, Proteome Discoverer, Compound Discoverer, Simca, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w analizach proteomicznych, identyfikacji białek i ich modyfikacji potranslacyjnych lub chemicznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający dobrą znajomość metod analitycznych (HPLC, GC, UV/Vis, LC/MS, GC/MS) oraz technik przygotowania próbek.

 

 

Pytania dotyczące projektu oraz konkursu można kierować do kierownika projektu dr hab. Emilii Fornal,
e-mail: emilia.fornal@umlub.pl w dniach od 10 do 30 września 2021.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 7 października 2021 roku.

 

Osoba do kontaktu: Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl,  +48 (81) 448 6325,

 

Oryginały ww. dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 18

 

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

*Do tego okresu nie wilcza się okresów, o których mowa w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018r.strona 60.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024