Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.05.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM  w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 13 czerwca 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra.
 • Preferowane ukończenie studiów licencjackich na kierunku techniki dentystyczne.
 • Preferowane ukończenie studiów licencjackich na kierunku higiena stomatologiczna.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021