Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Edukacja i badania w zakresie projektowania i rozwoju leków w regionie V4

Opracowywanie leków oraz poszukiwanie nowych, bezpiecznych i dobrze tolerowanych związków, a także nieskuteczność istniejących terapii i niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat profilaktyki i farmakoterapii najczęstszych chorób to dziś poważne wyzwania. Mogą one wpływać nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na zdrowie całych społeczeństw, co stało się widoczne podczas pandemii COVID-19. Projekt ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez działania skierowane do różnych grup: mieszkańców krajów wyszehradzkich, przyszłych i obecnych badaczy oraz głównych interesariuszy w dziedzinie projektowania i odkrywania leków, np. firm farmaceutycznych.

W ramach projektu podjęte zostaną działania, mające na celu konsolidację zespołów badawczych z krajów regionu oraz wypracowanie jednolitej metodologii wymiany wiedzy i umiejętności. Działania te zostaną uzupełnione o programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności. Projekt wzmocni regionalną współpracę pomiędzy publicznymi instytucjami edukacyjnymi/naukowymi (tj. trzema Uczelniami z krajów wyszehradzkich), a jego wartością dodaną będzie poprawa wzajemnej świadomości wśród społeczeństw oraz promocja regionu wyszehradzkiego.

Projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy ogółu społeczeństwa o tym, jak odkrywane są nowe leki, jak lepiej leczyć powszechne choroby cywilizacyjne oraz jak szukać odpowiednich informacji w tematach związanych ze zdrowiem i nauką. Tym samym, ułatwi popularyzację nauki na poziomie regionalnym oraz podniesie świadomość społeczną i przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

 
Okres realizacji projektu:

01.02.2022 – 31.05.2023

 
Kwota dofinansowania:

53 790, 00 EUR

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023