Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rada Uczelni

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Rada Uczelni jest jednym z jego organów. Do zadań Rady Uczelni należą sprawy określone w ustawie i statucie.

W skład Rady Uczelni wchodzi 7 osób, w tym 6 osób powoływanych przez Senat, spośród których połowę stanowią osoby spoza wspólnoty Uniwersytetu oraz Przewodniczący Samorządu Studentów.

 

Skład Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 1. mgr inż. Maciej Maniecki – Przewodniczący
 2. mgr inż. Zbigniew Michalak
 3. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 4. prof. dr hab. n. med. Anna Torres
 5. dr hab. n. farm. Anna Belcarz, prof. ucz.
 6. prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 7. stud. Karol Chromiak

 

W posiedzeniach Rady Uczelni z głosem doradczym uczestniczą:

 1. mgr Jacek Makarczuk – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 2. dr hab. Paweł Miotła, prof. ucz. – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Art. 18. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce precyzuje zadania Rady Uczelni.

Zadania Rady Uczelni

Art. 18. [Zadania rady uczelni]

 1. Do zadań rady uczelni należy:
  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
 2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
  1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdza sprawozdanie finansowe.
 3. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni.
 4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.
 5. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024