Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Plan równości płci UMLub

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje zadania dotyczące stworzenia warunków dla równego traktowania swoich interesariuszy. Jednym z nich jest przygotowany i obowiązujący w Uczelni Plan Równości Płci.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

 

Plan Równości Płci UMLub obejmuje dwa aspekty funkcjonowania naszej Uczelni – jako pracodawcy oraz instytucji realizującej działalność dydaktyczną i naukową. Dokument został opracowany pod nadzorem prof. dr hab. Doroty Krasowskiej – Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry.

 

Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Planu Równości Płci Umlub

Do koordynowania działań wynikających z realizacji celów założonych w Planie Równości Płci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Uczelnie został powołany Zespół ds. wdrożenia i monitorowania Planu Równości Płci UMLub.

                                                                                                    

Skład Zespołu:

1. Alan Abramek

2. Anna Gosik

3. Bartłomiej Maślejak

4. Beata Jarocka - Maron

5. Elwira Przybylska

6. Jowita Kałkus

7. Katarzyna Rabka - Białas

8. Magdalena Szczygielska

9. Małgorzata Kostrubiec

10. Marcin Marcewicz

11. Marta Wójcik

12. Monika Jarczyk

 

Zarządzenia:

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024