Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
patomorfologia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6530
Fax
+48 81448 6531

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło
Stanowisko
Profesor
E-mail
justyna.szumilo@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6532
Nr pokoju
2.93

Informacje ogólne

Zakład Anatomii Patologicznej powstał w 1945 roku wraz z powołaniem Wydziału Lekarskiego, początkowo w ramach UMCS, a następnie Akademii Medycznej w Lublinie. We wczesnych latach powojennych Zakład mieścił się w oficynie Szpitala Fundacyjnego S.S. Szarytek przy ul. Staszica 16 (obecnie SPSK1), a od 1967 roku w budynku Collegium Pathologicum przy ul. Jaczewskiego 8. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr n. med. Stanisław Mahrburg, wcześniejszy kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Pod jego kierunkiem przeprowadzono jeden przewód habilitacyjny i siedem doktorskich, a 16 lekarzy uzyskało specjalizację. Prof. Mahrburg był autorem podręcznika „Anatomia patologiczna nagłej śmierci” (1949, 1953) oraz monografii: „Nowe metody techniki muzealnej preparatów anatomopatologicznych” (1952) i „Osiągnięcia i kierunki rozwoju anatomii patologicznej w Polsce” (1952). W latach 1948-1950 prof. Mahrburg pełnił funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego, a w latach 1956-1959 Prorektora ds. Nauki Akademii Medycznej w Lublinie. W 1963 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. n. med. Marian Rożynek. W 1966 roku powstała w strukturze Katedry Pracownia Genetyki Człowieka, przekształcona w 1973 roku w Samodzielną Pracownię Genetyki Człowieka. W latach siedemdziesiątych XX w. została także zorganizowana pracownia mikroskopii elektronowej transmisyjnej, a w 1979 roku pracownia cytologiczna. W 1973 roku Katedra była organizatorem VI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów. Prof. Rożynek był opiekunem trzech rozpraw habilitacyjnych i promotorem jedenastu przewodów doktorskich. Był także autorem monografii „Rozpoznania kliniczne w świetle badań pośmiertnych” (1974) i „Vademecum pathomorphologicum” (1980) oraz współautorem podręczników: „Podstawy patomorfologii” (red. J. Groniowski i S. Kruś, 1984) i „Wirusologia kliniczna” (red. L. Jabłoński, 1972). W latach 1980-1984 funkcję kierownika Katedry pełnił prof. dr hab. n. med. Janusz Szyszko. Był on promotorem dwóch prac doktorskich. Następnie, w latach 1984-2001, kierownikiem był prof. dr hab. n. med. Daniel Chibowski. Zorganizowano wówczas pracownie immunohistochemiczną i immunofluorescencyjną. Wprowadzono komputerową analizę morfometryczną obrazów mikroskopowych oraz stworzono bazę danych do gromadzenia i przetwarzania rozpoznań histopatologicznych na potrzeby działalności usługowej i naukowej. Prof. Chibowski był współautorem „Podstaw patomorfologii”, „Vademecum pathomorphologicum”, „Stanów przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych” (red. J. Kowalczyk, 2001) oraz „Przewodnika encyklopedycznego dla pielęgniarek” (1996). Był promotorem dwóch przewodów habilitacyjnych i 11 rozpraw doktorskich, wyszkolił 9 specjalistów. W latach 1975-1981 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Pielęgniarskiego, a w latach 1981-1984 Prorektora ds. Studenckich AM w Lublinie. W latach 2001-2010 kierownikiem Katedry była prof. dr hab. n med. Elżbieta Korobowicz. Dzięki staraniom pani Profesor w 2001 roku zmieniono nazwę jednostki na Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej. Powstała pracownia ultrasonograficzna i biopsji cienkoigłowej oraz pracownia biologii molekularnej, przekształcona w 2010 roku w Samodzielną Pracownię Biologii Medycznej. Wprowadzono do diagnostyki metodę fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Przeprowadzono modernizację Katedry oraz zakupiono nowoczesny sprzęt, w tym nowy mikroskop elektronowy transmisyjny. W 2003 roku zorganizowano XXV Sympozjum Sekcji Cytologii Klinicznej. Prof. Korobowicz była opiekunem trzech rozpraw habilitacyjnych i promotorem siedmiu przewodów doktorskich, a także współautorem „Encyklopedii dla pielęgniarek i położnych T. I-III” (red. nauk. T. Widomska-Czekajska i J. Górajek-Jóźwik, 2010) i redaktorem wydania polskiego podręcznika „Patologia” (A. Stevens, A. J. Lowe, 2004). W latach 2006-2008 była Prodziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2010 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej jest prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło. Jest ona autorem koncepcji przebudowy i modernizacji Katedry. Prof. Szumiło jest promotorem czterech rozpraw doktorskich. Z Katedrą jest również zawodowo związany prof. dr hab. n. med. Franciszek Woźniak, który mimo przejścia na emeryturę nadal aktywnie uczestniczy w działalności usługowej jednostki. Obok samodzielnych pracowników nauki, duże zasługi dla rozwoju Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej położyli także Koledzy, którzy już z nami nie pracują, m.in. dr n. med. Jerzy Sawa, dr n. med. Danuta Skomra, dr n. med. Ewaryst Buczyński, dr n. med. Maria Łopuszyńska, dr n. przyr. Janina Tryksza, dr n. med. Urszula Radwańska-Konarzewska, dr n. med. Zofia Siezieniewska-Skowrońska i dr n. med. Jadwiga Sierocińska-Sawa.


Zakres działalności Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej jest wiodącym ośrodkiem szkoleniowym, diagnostycznym i naukowym w zakresie patologii w Polsce środkowo-wschodniej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami większości wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym ze studentami anglojęzycznymi, a także szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się w patomorfologii i innych dziedzinach medycyny. Dzięki doświadczonemu i zaangażowanemu personelowi lekarskiemu, i technicznemu oraz nowoczesnemu sprzętowi, Katedra zapewnia kompleksową diagnostykę histo- i cytologiczną szpitalom uniwersyteckim oraz wielu zakładom opieki zdrowotnej w regionie, z wykorzystaniem m.in. technik immunohistochemicznych, FISH, immunofluorescencyjnych i mikroskopii elektronowej. Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się na biologii nowotworów, zwłaszcza układu trawiennego, oddechowego i moczowego, jak również toksykologii doświadczalnej.

 

Nagrody i wyróżnienia pracowników Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej

  1. Nagroda Zespołowa Naukowa Ministra Zdrowia za cykl 11 publikacji poświęconych prenatalnej toksyczności inhibitorów cyklooksygenazy oraz optymalizacji leczenia zatruć metanolem (2006 rok) – prof. dr hab. Justyna Szumiło.
  2. Nagroda Zespołowa Naukowa Ministra Zdrowia za cykl 9 publikacji poświęconych ocenie ryzyka wrodzonych wad serca, szkieletu i ściany jamy brzusznej w doświadczalnym modelu teratogenezy (2010 rok) – prof. dr hab. Justyna Szumiło.
  3. Nagroda w konkursie The future of suture organizowanym przez firmę Braun Sharing Expertise (2008 rok) – prof. dr hab. Justyna Szumiło.
  4. Nagroda w konkursie Cudze chwalicie swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej przez OIC Poland (2010 rok) – prof. dr hab. Justyna Szumiło.
  5. Wyróżnienie w kategorii prezentacji multimedialnych na VI Lubelskim Festiwalu Nauki (2009 rok) – lek. med. Agnieszka Fronczek, dr n. med. Justyna Śliwińska, dr n. med. Katarzyna Wilkołaska.
  6. Stypendium w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok) – lek. med. Agnieszka Fronczek.
  7. I Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za prace „Porównawcza ocena biopsji metodą Danielsa oraz badania drobnowidowego limfy z przewodu piersiowego w rozpoznawaniu chorób nowotworowych jamy brzusznej” – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz.
  8. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz.
  9. Medal Komisji Edukacji Narodowej – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024