Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 7250
+48 81448 7252
Fax
+48 81448 7252

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Stanowisko
Profesor
E-mail
grazyna.biala@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7252
Nr pokoju
24

Informacje ogólne

Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego utworzony został w 1947 r. przy Katedrze Chemii Farmaceutycznej (ul. Krakowskie Przedmieście 56). Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Kalinowski. W roku 1957 po usilnych staraniach prof. Jeske, Zakład został przeniesiony do budynku przy ulicy Staszica 4. W październiku 1973 roku obowiązki kierownika Zakładu przejął dr hab. n. farm. Romuald Langwiński, pełniący tę funkcję do roku 2003. Pierwsze dwie prace naukowe pracowników Zakładu ukazały się w druku w roku 1960. Dotyczyły one badania własności farmakodynamicznych nowych substancji oraz wpływu ATP na gospodarkę węglowodanową zwierząt hipoglikemicznych. Kolejne prace związane były z farmakologią antybiotyków. Należy podkreślić, że już w tym okresie została nawiązana współpraca naukowa ze Zjednoczeniem Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa”. Wynikiem tej współpracy było opracowanie dokumentacji farmakologicznej dla niektórych leków. W latach 1968-1973 podstawowymi tematami opracowywanymi w Zakładzie była farmakologia ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dr hab. n. farm. Romualda Langwińskiego i dr n. farm. Danuty Malec przyczyniły się w tym okresie do poszerzenia metodyki badań prowadzonych w Zakładzie. Wprowadzono do rutynowego stosowania metody domózgowego /dokomorowego/ podawania badanych związków, co pozwoliło na określenie działania farmakologicznego substancji, które nie przechodzą przez barierę krew-mózg /dopamina, histamina/. Większość przeprowadzonych w tym okresie prac wykonano w ramach współpracy z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie. Od roku 1976 tematykę Zakładu poszerzono o ośrodkowe działanie narkotycznych analgetyków. W lutym 1984 roku Zakład Farmakodynamiki przemianowany został na Katedrę i Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych kilku pracowników Katedry przebywało na stypendiach zagranicznych m.in. we Włoszech (dr n. farm. Sylwia Fidecka i dr n. farm. Alicja Kruszewska), w USA (dr n. farm. Ewa Tamborska), w Szwecji (dr n. farm. Jolanta Kotlińska) oraz we Francji (dr n. farm. Grażyna Biała). Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką (nazwa od 2005 roku) jest prof. dr hab. Sylwia Fidecka. W styczniu 2011 roku Katedra została przeniesiona do nowego budynku Uniwersytetu Medycznego – Collegium Pharmaceuticum przy ul. Chodźki 4a.

 

 

Kierownicy Katedry

 

prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Kalinowski

1947-1952

prof. dr. hab. n. med. Jan Venulet

1952-1953

doc. dr n. farm. Aleksander Ożarowski

1953-1954

mgr Stefania Strzyżewska

1954-1955

prof. dr n. med. dr n. farm. Józef Jeske

1955-1963

prof. dr n. farm. Jerzy Maj

1963-1967

prof. dr. n. med. Zdzisław Kleinrok

1967-1973

prof. dr hab. n. farm. lek. med. Romuald Langwiński

1973-2003

prof. dr hab. n. farm. Sylwia Fidecka

2003-2015

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

od 2015

 

 

 

Doktoranci w Katedrze:

 • mgr farm. Marta Marszałek-Grabska,
 • mgr farm. Karolina Pękała,
 • mgr farm. Małgorzata Łupina,
 • mgr farm. Joanna Filarowska.

 

 

Nagrody:

 1. 1990 i 2003 r. –  dwie nagrody naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dla prof. dr hab. Sylwii Fideckiej (indywidualna i zespołowa).
 2. 2008 i 2010 r. – dwie nagrody III-go i II-go stopnia Rektora Warszawskiego UM za publikacje dotyczące syntezy i oceny aktywności biologicznej nowych związków heterocyklicznych dla prof. dr hab. Sylwii Fideckiej (indywidualna i zespołowa).
 3. 4 nagrody naukowe Ministra Zdrowia w kolejnych latach 2009-2012: 2009 – nagroda zespołowa za cykl prac naukowych pt. „Wybrane mechanizmy neuronalne biorące udział w działaniu substancji uzależniających w zwierzęcych modelach doświadczalnych (dr hab. Grażyna Biała, prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, dr Barbara Budzyńska, dr Marcin Bocheński, dr Agnieszka Pachuta, mgr Marta Kruk); 2010 – nagroda zespołowa za publikację pt.: Effects of rimonabant on the reinstatement of nicotine-conditioned place preference by drug priming in rats” (dr hab. Grażyna Biała, dr Barbara Budzyńska, mgr Natasza Staniak); 2011 – nagroda zespołowa za cykl prac naukowych pt. „Określanie udziału wybranych układów neuroprzekaźnikowych w działaniach substancji uzależniających przy użyciu zwierzęcych modeli doświadczalnych” (prof. dr hab. Grażyna Biała, dr Barbara Budzyńska, dr Marta Kruk, dr Natasza Staniak); 2012 – nagroda indywidualna dla prof. dr hab. Grażyny Białej za publikację pt. „Organic cation transporter 2 controls brain norepinephrine and serotonin clearance and antidepressant response”.
 4. Nagroda Gayle’a A. Olsona and Richarda D. Olsona za najlepszą publikację ("Neuropeptide FF (NPFF) reduces the expression of cocaine-induced conditioned place preference and cocaine-induced sensitization in animals”) o profilu behawioralnym opublikowaną w roku 2008 w czasopiśmie Peptides dla prof dr hab. Jolanty Kotlińskiej.
 5. Wyróżnienie „Lider Cytowań” (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej). Laur nauki – statuetka SOWY – przyznana najczęściej cytowanemu autorowi prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2010 roku dla prof. dr hab. Jolanty Kotlińskiej.
 6. Kwiecień 2015 r.: medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za wybitne osiągniecia w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą z podziękowaniem za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Grażyny Białej.

 

 

Projekty naukowe:

 1. Projekt KBN Nr N405 06333: „ Synteza i ocena farmakologiczna in vivo i in vitro pochodnych dekstrometorfanu jako selektywnych inhibitorów receptora nikotynowego„ (2008-2011); wykonawcy – prof. dr hab. Sylwia Fidecka, prof. dr hab. Grażyna Biała, dr n. farm. Ewa Kędzierska, dr n. farm. Barbara Budzyńska.
 2. Projekt badawczy promotorski przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (N N405 091740): „Udział tlenku (NO) w amnestycznych efektach benzodiazepin”(2011-2013); kierownik - prof. dr hab. Sylwia Fidecka; wykonawca mgr farm. Jolanta Orzelska.
 3. Projekt badawczy promotorski przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (N N405 161639): „Wpływ analogów deltorfin i enkefaliny na percepcję bólu i motywacyjne aspekty uzależnienia od substancji psychoaktywnych”(2010-2013); kierownik – prof. dr hab. Jolanta Kotlińska; wykonawca mgr farm. Ewa Gibuła-Bruzda.
 4. Grant międzynarodowy nr 6169.I/2005/2006, w ramach Programu Działań Zintegrowanych „Polonium” i współpracy dwustronnej Polska-Francja, przyznawanego, ze strony polskiej, przez Ministerstwo Nauki i Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej; ze strony francuskiej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Temat projektu: “Physiological role of organic cation transporters in monoaminergic transmission in the central nervous system”; kierownik – prof. dr hab. Grażyna Biała.
 5. Grant KBN N405297036: „Wpływ allosterycznej modulacji receptorów nikotynowych na ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych u ludzi”; (2009-2012); współautor i główny wykonawca - prof. dr hab. Grażyna Biała; wykonawca: dr Marta Kruk.
 6. Grant badawczy MNiSW, Nr 3048/B/H03/2009/37: „Identyfikacja bioaktywnych kryptein w OUN” (2009-2012); wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska.
 7. Grant Unii Europejskiej RFE/0254/374/11/2009: Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, wykłady poświęcone farmakoterapii schorzeń układu oddechowego dla słuchaczy podyplomowych; wykonawca – prof. dr hab. Grażyna Biała.
 8. Drogą konkursu ogólnopolskiego, wykład prof. dr hab. Grażyny Białej pt. „Farmakoterapia chorób nowotworowych” został zakwalifikowany do realizacji w ramach projektu unijnego „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learningu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, nr PO KL.04.01.01-00/287/08-00, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, od roku 2009.
 9. 2013-2014; Medfutur – medyczne zawody przyszłości (Działanie 4.3., POKL.04.03.00-00-052/12-00), zadanie VI „Farmacja kliniczna”, kształcenie na kierunku farmacja z zagadnień medycyny osób starszych; przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej i wykonawca projektu – prof. dr hab. Grażyna Biała.
 10. Grant międzynarodowy sponsorowany przez The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italy, Nr CRP/POL05-02: “Proteome in the Central Nervous System in Drug Dependence” (2006 – 2009); główny wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska .
 11. Grant NCN Nr. 3744/B/H03/2011/40: „Lokalna dystrybucja oraz odpowiedź układu peptydowego mózgu na podanie i.c.v. wybranych narkotyków. Badania techniką DESI-MS” (2011-2014); wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
 12. Projekt z funduszy europejskich, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konsorcjum Niemiecko-Francusko-Polskie Nr. 05/EuroNanoMed/2012: „Zastosowanie aptamerów w metastazie nowotworów prostaty – kwasy nukleinowe w celowanej terapii i diagnostyce” (2012-2016); wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska.
 13. NCN: 2013/09/D/NZ7/04549 „Badanie strukturalnych i funkcjonalnych mechanizmów działania modulatorów receptorów nikotynowych” wykonawcy: prof. dr hab. Grażyna Biała, dr Marta Kruk-Słomka.
 14. NCN: 2014/13/B/NZ4/01249 „Wpływ struktury chemicznej pochodnych kumaryn na ich efekty ośrodkowe ocenianie w badaniach behawioralnych i biochemicznych” kierownik dr Barbara Budzyńska, wykonawca prof. dr hab. Grażyna Biała i dr Marta Kruk-Słomka.
 15. NCN: 2013/11/B/NZ7/04837 „Behawioralna i biochemiczna ocena działania mefedronu oraz interakcji z innymi substancjami psychoaktywnymi” kierownik prof. dr hab. Grażyna Biała, wykonawca dr Barbara Budzyńska.
 16. KBN/PO5/99/16 pt. „Rola fragmentów pronocyceptyny w zjawiskach bólowych i uzależnieniach od leków” wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska.
 17.  KBN/ 3PO4B 02024 pt.: Identyfikacja proteomu ośrodkowego układu nerwowego w uzależnieniach od leków; wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska.
 18.  NCN: 2012/07/B/NZ4/01468 „Identyfikacja krytycznych szlaków metabolicznych centralnego układu nerwowego w patofizjologii uzależnienia od opioidów”; wykonawca prof. dr hab. Jolanta Kotlińska.
 19. Mgr farm. Kinga Gaweł (doktorantka w naszej Katedrze w latach 2011-2015)– przebywa aktualnie w Szwecji (Uniwersytet w Uppsali; do 04.2016r.), ponieważ otrzymała stypendium doktorskie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 3 (DEC-2015/16/T/NZ7/00171). Promotorem pracy doktorskiej mgr K. Gaweł jest prof. dr hab. J. Kotlińska.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022