Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
mikrob.farm@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7100
Fax
+48 81448 7100

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
Stanowisko
Profesor
E-mail
anna.malm@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7102
Nr pokoju
136

Informacje ogólne

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej (od 1993 roku Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, a od 2008 roku Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki MIkrobiologicznej) powstał w pierwszym okresie organizowania Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia dydaktyczne i naukowe rozpoczęto w 1945 roku, korzystając z pracowni i wyposażenia laboratorium Zakładu Surowic i Szczepionek w Lublinie. Założycielem Zakładu i pierwszym kierownikiem był dr med. Wacław Mirkowski (od kwietnia 1955 roku – docent).


W 1957 roku po odejściu doc. W. Mirkowskiego jego obowiązki pełnił dr n. przyr. Włodzimierz Nicewicz, który po uzyskaniu stopnia docenta w 1962 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu. Po jego śmierci w 1963 roku funkcję kuratora Zakładu pełnił prof. dr Alfred Trawiński. W 1964 roku kierownikiem Zakładu została doc. dr hab. n. med. Jadwiga Szczygielska (od 1977 roku – profesor). Od 1981 roku w związku z odejściem prof. J. Szczygielskiej na emeryturę obowiązki kierownika Zakładu pełniła doc. dr hab. n. farm. Zofia Tynecka, powołana następnie na stanowisko kierownika w 1982 roku W latach 1995-2000 obowiązki kierownika Katedry pełniła dr n. farm. Anna Malm, która po uzyskaniu stopnia dr. hab. w 2000 roku została powołana na stanowisko kierownika, a w roku 2011 uzyskała tytuł profesora.


W 1951 roku Zakład otrzymał w Collegium Pharmaceuticum przy ul. Staszica 6 własny lokal o powierzchni około 120 m2, a w 1964 roku został przeniesiony do Collegium Maius przy ul. Lubartowskiej 85, gdzie początkowo otrzymał lokal o powierzchni około 100 m2. Ze względu na bardzo małą przestrzeń, uniemożliwiającą normalną pracę, zajęcia ze studentami prowadzono w sali ćwiczeń Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej. W 1971 roku Zakład został poszerzony o dalsze ok. 100 m2. W nowo nabytych pomieszczeniach urządzono salę ćwiczeń, pracownię wirusologiczną, pracownię techniczną i zmywalnię szkła. W 2002 roku Katedra została przeniesiona do nowego budynku Akademii Medycznej – Collegium Uniwersum przy ul. Chodźki 1, gdzie zajmuje powierzchnię ok. 400 m2. W pomieszczeniach Katedry urządzono 4 pracownie naukowe, pracownię genetyczną, boksy do pracy z materiałem zakaźnym, 2 pracownie techniczne, pokoje aparaturowe oraz chłodnię, jak również salę ćwiczeń dla 30 studentów i salę seminaryjną dla 20 studentów.


W Katedrze 3 osoby uzyskały tytuł profesora (J. Szczygielska, Z. Tynecka. A. Malm), 4 osoby stopień doktora habilitowanego (W. Mirkowski, W. Nicewicz, Z. Tynecka, A. Malm), 22 osoby stopień doktora (12 osób spośród pracowników Katedry: W. Nicewicz, Z. Tynecka, M. Blaszyńska, T. Skwarek, Z. Goś-Szcześniak, A. Malm, U. Kosikowska, R. Łoś, I. Korona-Głowniak, A. Biernasiuk, M. Juda, A. Grzegorczyk, 4 osoby zatrudnione poza Uniwersytetem Medycznym: A. Kalasiewicz, P. Helon, I. Kiciak, J. Szymańska oraz 6 osób na studiach doktoranckich: A. Miętkiewicz-Capała, B. Chudzik-Rząd, A. Serefko, A. Kamińska-Wójtowicz, I. Paczkowska, D. Jałoza). Prof. J. Szczygielska była promotorem 2 rozpraw doktorskich, prof. Z. Tynecka – promotorem 4 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 1 pracy habilitacyjnej, prof. dr hab. A. Malm – promotorem 14 rozpraw doktorskich.


Spośród pracowników Katedry 1 osoba uzyskała specjalizację II° z mikrobiologii i serologii (prof. Z. Tynecka), a 7 osób specjalizację z mikrobiologii medycznej (prof. dr hab. A. Malm, dr Z. Szcześniak, dr T. Skwarek, dr U. Kosikowska, dr R. Łoś, dr I. Korona-Głowniak, dr M. Juda). Wśród pracowników Katedry 6 osób należy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Od początku lat 70. XX wieku problematyka naukowa Katedry obejmowała nowatorskie badania, prowadzone przez prof. Z. Tynecką, obecnie emerytowanego kierownika Katedry, nad mechanizmem plazmidowej oporności S. aureus oraz jego wrażliwości na toksyczny kadm, jak również nad bioenergetyką bakterii na modelu S. aureus. Efektem tych badań, realizowanych w ramach grantów pozauczelnianych (granty PAN 1976-81, National Science Foundation, USA 1980-81, CPBP 1988-90, KBN 1993-96, 1997-99) oraz uczelnianych, jest szereg oryginalnych, liczących się w skali międzynarodowej osiągnięć. Prof. Z. Tynecka w latach 1996-1997 oraz 1999-2001 była członkiem Sekcji Nauk Farmaceutycznych KBN. Jest również recenzentem licznych grantów KBN. Prof. Z. Tynecka jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1980-1985 była członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w latach 1992-1996 była wiceprzewodniczącą Lubelskiego Oddziału PTMikrobiol. W 2001 roku prof. Z. Tynecka w uznaniu pełnej zaangażowania i owocnej 50-letniej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz wybitnych, liczących się w świecie osiągnięć naukowych otrzymała najwyższe wyróżnienie PTMikrobiol. i PTFarm., uzyskując godność Członka Honorowego obydwu towarzystw naukowych. Została również odznaczona prestiżowym „Medalem PTMikrobiol. im. Odo Bujwida”.

 

Udział w kongresach i zjazdach naukowych
Pracownicy Katedry uczestniczyli czynnie w licznych zjazdach krajowych PTBioch., PTFarm. i PTMikrobiol. oraz innych Towarzystwach Naukowych, jak również w konferencjach toksykologicznych i biologii komórki. Wielokrotnie brali czynny udział w zagranicznych sympozjach i zjazdach mikrobiologicznych (USA – Dallas, Czechy – Praga, Chorwacja – Brijuni), biochemicznych (Anglia – Brighton, Szwajcaria – Bazylea, Dania – Kopenhaga, Francja – Nicea) oraz bioenergetycznych (Węgry – Budapeszt, Szwecja – Gëteborg, Anglia – Brighton), jak też w kongresie fitoterapii (Niemcy – Düsseldorf) oraz międzynarodowych sympozjach odbywających się zarówno w kraju (m.in. Białystok, Kraków), jak i za granicą, (m.in. Szwecja – Sztokholm).


Dorobek naukowy pracowników Katedry obejmuje referaty sympozjalne oraz ponad 200 komunikatów prezentowanych zarówno na zjazdach krajowych, jak i zagranicznych.

 

Patenty

  1. Nr 212638 na wynalazek „Pochodne 1-(1-aryloimidazolidyno-2-ylideno)-4-podstawione tiosemikarbazydu oraz sposób ich otrzymywania”.
  2. Nr 213250 na wynalazek „Nowe 1,4-dipodstawione pochodne tiosemikarbazydu oraz sposób ich wytwarzania”.
  3. Nr 213589 na wynalazek „Pochodne 4-fenylo-pirozolonu oraz sposób ich otrzymywania”.
  4. Decyzja do patentu na wynalazek „Pochodne1-(1-fenyloimidazolidyno-2-ylideno) 4-podstawione tiosemikarbazydu oraz sposób ich otrzymywania”.

 

Nagrody i odznaczenia

  1. Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medale Lubelskiej i Podkarpackiej OIA – Prof. dr hab. A. Malm.
  2. Brązowy Krzyż Zasługi – dr U. Kosikowska i dr R. Łoś.
  3. Nagroda Ministra Zdrowia w 2009 roku (za cykl publikacji dotyczących mechanizmów reakcji aromatycznych związków azotu o działaniu przecidrobnoustrojowym) – prof. dr hab. Anna Malm, dr Urszula Kosikowska.
  4. Nagroda Ministra Zdrowia w 2012 roku (za cykl publikacji dotyczących molekularnych podstaw aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych hydrazydów kwasów (hetero)karboksylowych) – prof. dr hab. Anna Malm, dr Urszula Kosikowska.
  5. Pracownicy Katedry wielokrotnie otrzymywali nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022