Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
katedrainterny@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7720

Informacje ogólne

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego powstała na bazie Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji powołanego w 1970 roku. Od 2000 roku do chwili obecnej, Katedrą kieruje Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Daniluk. Jednostka pod kierownictwem Prof. J. Daniluk funkcjonowała początkowo jako Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownia Pielęgniarstwa Onkologicznego, a od 2007 roku Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego. W 2008 roku, ze struktury Katedry wyłoniono Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii Medycznej, a Katedra otrzymała obecnie obowiązującą nazwę.

 

Pracownicy Katedry Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego pełnili i pełnią ważne funkcje i zadania na rzecz Wydziału Nauk o Zdrowiu i Uniwersytetu Medycznego:

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Daniluk – Prodziekan WPiNoZ w latach 2002-2008, Członek Senatu UM kadencji 2008-2012, Przewodnicząca I Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2007-2008, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji do Oceny Prac Magisterskich 2005-2008, Kierownik Zespołu ds. akredytacji na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, 2006-2014 Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich WNoZ.

 

Pracownicy pełnią m.in. funkcje przewodniczących lub członków licznych Komisji Wydziałowych i Senackich, członków Rady Wydziału, są opiekunami studenckich Kół Naukowych. Pracownicy Katedry otrzymali kilkanaście Nagród  Rektora UM za działalność naukową i dydaktyczną, I Nagrodę Sowy UM za największa liczbę cytowań za rok 2011, Prof. J. Daniluk otrzymała I Nagrodę w konkursie Dr Bares Award w 2011 rok.

 

Na przestrzeni lat działalności Katedry Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, następował rozwój naukowy pracowników, którzy uzyskali następujące stopnie i tytuły naukowe:

Tytuł profesora zwyczajnego: 1

Stopnie doktora nauk medycznych: 16

 

Struktura zatrudnienia:

Profesor zwyczajny dr hab. n. med. – 1

Dr n. med. – 16

Ref. Inż. – tech. – k 1

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023