Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Dietetyki Klinicznej

Zakład Dietetyki Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dietetyka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6900
+48 81448 6902
+48 81448 6903
+48 81448 6904

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. hum. Michał Skrzypek
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
michal.skrzypek@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Dietetyki Klinicznej powstał na podstawie Zarządzenia nr 37 Rektora Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 25 września 2001 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu został dr hab. n. med., prof. nadzw. Janusz Bielak, em. w 2007 roku (zm. w 2014 roku). Następnie obowiązki kierownika pełnili dr n. rol. Renata Krzyszycha (w latach 2007-2011) oraz dr n. med. Bogdan Szponar (w latach 2011-2015). Decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego obowiązki kierownika Zakładu pełnił od dnia 1 września 2015 roku dr hab. n. hum. Michał Skrzypek (lekarz, dr n. med. w zakresie medycyny). W efekcie rozstrzygnięcia procedury konkursowej, zgodnie z wymogami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z dniem 1 grudnia 2017 roku JM Rektor powołał na stanowisko kierownika Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie dr hab. Michała Skrzypka. Siedziba Zakładu mieści się w budynku Collegium Universum, ul. Chodźki 1, pokoje 161 (pokój kierownika Zakładu), 162 (pokój pracowników), 168 (sala ćwiczeniowa), 171 (pokój koordynatorów). Sekretariat Zakładu zlokalizowany jest w pokoju 173.

 

W nowej strukturze Uczelni ustanowionej Zarządzeniem J. M. Rektora Nr 95/2019 z dnia 30.09.2019, Załącznik nr 1, Zakład Dietetyki Klinicznej pozostaje zlokalizowany w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Pracownicy Zakładu pełnią funkcje naukowe i organizacyjne w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także funkcje ogólnopolskie. Dr hab. Michał Skrzypek jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (kadencje 2014-17 oraz 2017-2020), pięciokrotnie pełnił funkcję członka zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, a także dwukrotnie – recenzenta zewnętrznego w II etapie konkursów OPUS; dwukrotnie pełnił z wyboru funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w kadencjach 2013-2015 i 2016-2018), jest także naukowym recenzentem szeregu czasopism z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk społecznych, w tym indeksowanych w bazie JCR.

 

Zarządzeniem J.M. Rektora UM w Lublinie nr 188/2020 z dnia 4.12.2020 r. dr hab. Michał Skrzypek został powołany do składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2023.

 

 

Na fotografii stoją od lewej: mgr Karolina Szczygieł, dr Renata Krzyszycha, mgr Karolina Goral, mgr Anetta Mączka, dr Bogdan Szponar, dr Agnieszka Marzec. Siedzi: dr hab. Michał Skrzypek, Kierownik Zakładu.

 

Pracownicy Zakładu pełnią m.in. następujące funkcje na Wydziale Nauk o Zdrowiu w kadencji 2020-2024: dr hab. Michał Skrzypek – koordynator kształcenia na kierunku dietetyka, dr Renata Krzyszycha – zastępca koordynatora kształcenia na kierunku dietetyka, dr Bogdan Szponar – koordynator kształcenia praktycznego na kierunku dietetyka, dr Agnieszka Marzec – opiekun praktyk na kierunku dietetyka. Pełny wykaz funkcji pełnionych przez pracowników Zakładu w komisjach wydziałowych dostępny w Dziekanacie WNoZ.

 

W 2010 roku pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej uruchomili na ówczesnym Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka (studia I stopnia).

 

W dniu 23 marca 2016 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr CDLXXV/2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzone zostały studia stacjonarne II stopnia na kierunku dietetyka. Program studiów przygotowany został przez wydziałową komisję, pracującą pod kierunkiem dr hab. Michała Skrzypka, w której skład wchodzili: prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik, dr Renata Krzyszycha, dr Agnieszka Marzec, dr Monika Milczak (przedstawiciel interesariusza zewnętrznego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie), dr Anna Pacian oraz dr Bogdan Szponar. Pierwszy cykl kształcenia na studiach II stopnia rozpoczął się dnia 1 października 2016 roku. Obecnie realizujemy trzeci cykl kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka przy całkowitym wypełnieniu limitów przyjęć.

 

Program studiów II stopnia w zakresie realizowanych efektów kształcenia odpowiada wymogom wskazanym przez European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), dotyczącym kształcenia w zawodzie dietetyk [European Academic and Practitioner Standards for Dietetics. EFAD 2005], a także zasadom nabywania uprawnień do wykonywania zawodu dietetyk wskazywanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

Absolwenci studiów II stopnia będą przygotowani do uprawiania zawodu dietetyka zarówno w kontekście klinicznym, jak i w kontekście profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego w oparciu o kompetencje biomedyczne i kliniczne, bazujące na wiedzy medycznej wypracowanej w paradygmacie Evidence Based Medicine. Nasi absolwenci uzyskują także kompetencje interpersonalne, organizacyjne, prawne, a także dotyczące marketingowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, warunkujące efektywną działalność profesjonalną w sferze poradnictwa żywieniowego w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy ekspertów propagujących postawę aktywnej partycypacji jednostek i grup społecznych w budowaniu potencjału zdrowia, a także wykorzystujących wiedzę z zakresu żywności i żywienia we wspieraniu leczenia klinicznego.

 

Prowadzone i koordynowane przez pracowników Zakładu studia I i II stopnia w zakresie dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM są ofertą zintegrowanego, wielospecjalistycznego przygotowania profesjonalnego ekspertów w zakresie dietetyki. Obejmuje ono wyszkolenie teoretyczne, bazujące na kompetencjach pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu, a także wykształcenie praktyczne, dotyczące specyfiki poradnictwa dietetycznego w zróżnicowanych stanach fizjologicznych i sytuacjach klinicznych, zwłaszcza w zakresie chorób dietozależnych, z uwzględnieniem znaczenia kompetencji behawioralnych w praktyce dietetycznej i ochronie zdrowia.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska pracowników Zakładu Dietetyki Klinicznej skoncentrowana jest na edukacji żywieniowej, z uwzględnieniem znaczenia prozdrowotnego stylu życia w pierwotnej i wtórnej prewencji dietozależnych niezakaźnych chorób przewlekłych oraz ich leczeniu.

 

Od 2013 roku przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej afiliowane jest Studenckie Koło Naukowe, którego działalność koordynuje obecnie mgr Maciej Pokarowski (uprzednio: dr Renata Krzyszycha w latach 2013-2017, mgr Karolina Goral i mgr Karolina Szczygieł w latach 2017-2020). Członkowie Koła prowadzą działalność edukacyjną nastawioną na propagowanie żywieniowych aspektów prewencji otyłości i niezakaźnych chorób przewlekłych (w formie warsztatów dietetycznych, prelekcji w szkołach, pracy w społecznościach lokalnych etc.), a także naukowo-badawczą, której wyniki prezentowane są podczas krajowych konferencji naukowych (ostatnio podczas kolejnych, współorganizowanych przez Zakład Dietetyki Klinicznej UM Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie” w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019).

Rejestr aktywności Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej - patrz: pozostałe informacje

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021