Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Oceny Jakości Kształcenia

Biuro Oceny Jakości Kształcenia - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81 448 5074
Fax
48814 4850

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Krystyna Walkowska
Stanowisko
Kierownik
E-mail
krystyna.walkowska@umlub.pl
Nr pokoju
12

Informacje ogólne

Biuro Oceny Jakości Kształcenia (BOJK) to część Działu Jakości Kształcenia, który jest odpowiedzialny za koordynację działania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 

Głównym zadaniem BOJK jest gromadzenie informacji dotyczących przebiegu kluczowych procesów składających się na działalność dydaktyczną Uczelni oraz monitorowanie głównych czynników na nie wpływających. Do czynników determinujących efektywność i skuteczność procesu dydaktycznego zalicza się przede wszystkim:

  1. Pracę nauczycieli akademickich.
  2. Sprawność funkcjonowanie administracji zaangażowanej w przebieg kształcenia.
  3. Programy studiów.
  4. Metody nauczania.
  5. Wyposażenie wspierające dydaktykę.

 

Wszystkie badania realizowane przez BOJK wynikają z tego typu procesowego podejścia do zarządzania jakością kształcenia, gdzie dydaktyka rozumiana jest jako szczególna forma komunikacji między uczelnią a jej interesariuszami (w szczególności studentami) wymagająca ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań. Aby osiągać założone cele, wśród których najważniejsze jest zdobycie przez studentów najwyższej jakości kompetencji, musi ona przebiegać bez zakłóceń, dlatego nasze działania prowadzone są systematycznie i obejmują swoim zakresem wszystkie aspekty kształcenia, po to by na bieżąco monitorować i reagować na pojawiające się problemy. Badaniem objęte zostają wszystkie kierunki studiów, na każdym poziomie kształcenia i niezależnie od formy studiów.


Zapewnienie jak najwyższej jakości pracy nauczycieli akademickich realizujemy cykliczne badanie funkcjonujące pod nazwą „ocena prowadzących zajęcia”. Biorący w nich udział studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości pracy nauczycieli, czyli ich zaangażowania, podejścia do studentów, stosowanych metod dydaktycznych oraz treści realizowanych podczas zajęć. Wyniki badań, poza tym, że stanowią czynnik motywacyjny dla nauczycieli, pomagają im w doskonaleniu swojego warsztatu dydaktycznego poprzez poznanie jego słabych i mocnych stron, zrozumienie zmieniających się oczekiwań i preferencji studentów, w przyszłości pozwala eliminować popełniane błędy. W ten sposób staramy się w pełni wykorzystywać potencjał naukowy kadry dydaktycznej, co przekłada się na efektywność procesu dydaktycznego.


W celu zapewnienia studentom sprawnej organizacji studiów oraz dogodnej formy dopełniania spraw formalnych systematycznie monitorowana jest ich satysfakcja z obsługi przez pracowników dziekanatów. Zależy nam, żeby sprawy formalne zabierały studentom jak najmniej energii i czasu, który można przeznaczyć na aktywność intelektualną oraz towarzyską.

 

Aktualność treści programowych zajęć dydaktycznych staramy się zapewniać poprzez sprowadzone różnymi metodami systematyczne analizy rynku pracy. Po pierwsze analizie poddawane są ogłoszenia pracodawców pod kątem wymaganych kompetencji specjalistycznych oraz tzw. kompetencji miękkich, które są nie mniej istotne w pracy zawodowej. Kolejnym elementem analizy jest monitoring rejestrowanego bezrobocia wśród absolwentów poszczególnych kierunków naszej Uczelni. Dzięki temu dowiadujemy się, które kierunki wymagają szczególnej uwagi podczas kształtowania programu studiów.


Treści programowe zajęć podlegają również ocenie studentów, zarówno przez bieżącą ocenę poszczególnych zajęć dydaktycznych jak i podsumowujące cały proces kształcenia badanie opinii i planów absolwentów, realizowane w momencie ukończenia studiów. Obecnie trwają przygotowania do realizacji kolejnych projektów badawczych, takich jak monitoring efektów kształcenia na rynku pracy poprzez badanie losów zawodowych absolwentów; bardziej szczegółowa, niż realizowana dotychczas ocena treści przedmiotowych poszczególnych zajęć dydaktycznych; ocena praktyk zawodowych oraz ocena warunków studiowania, gdzie studenci będą mogli ocenić zaplecze techniczne uczelni, zasoby i dostępność bibliotek akademickich.

 

Poza gromadzeniem informacji na temat procesu kształcenia BOJK zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy na temat potrzeby i korzyści płynących z tworzenia kultury jakości kształcenia na UM. Poprzez aktywizację całej społeczności akademickiej w tym zakresie, a w szczególności poprzez zachęcanie studentów do współpracy i zaangażowania, staramy się tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021