Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Organizacyjno - Prawny

Dział Organizacyjno - Prawny - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
dop@umlub.pl
Nr pokoju
132
Imię i nazwisko
mgr Kamila Melnik
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
kamila.melnik@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5212
Nr pokoju
132

Informacje ogólne

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie zbioru aktów prawa wewnętrznego (uchwał Senatu, zarządzeń Rektora, pism okólnych Kanclerza, obwieszczeń) w wersji papierowej z ostatnich 3 lat.
 2. Redagowanie i aktualizacja bazy wewnętrznych aktów prawnych w systemie elektronicznym.
 3. Sporządzenie projektów uchwał Senatu we współpracy z Zespołem Radców Prawnych i w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni.
 4. Informowanie o nowych aktach prawa wewnętrznego za pomocą poczty elektronicznej oraz elektronicznego systemu aktów prawnych.
 5. Zamieszczanie na stronie internetowej Uczelni uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu.
 6. Wprowadzanie oraz aktualizacja danych jednostek organizacyjnych Uczelni w zintegrowanym systemie informatycznym.
 7. Merytoryczny nadzór nad treściami publikowanymi w BIP Uczelni w zakresie wprowadzania oraz aktualizacji struktury Uniwersytetu oraz wewnętrznych aktów prawnych.
 8. Sporządzanie pełnomocnictw udzielonych przez Kanclerza i prowadzenie ich rejestru.
 9. Wnioskowanie o wydanie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego i o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy z ZUS.
 10. Przygotowywanie zapytań o udzielenie informacji o niekaralności Uczelni oraz Rektora w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez jednostki organizacyjne.
 11. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem wewnętrznych aktów prawnych, za wyjątkiem sytuacji, w których wymagane jest poświadczenie przez Rektora, Kanclerza, Radcę Prawnego lub innego upoważnionego pracownika.
 12. Koordynowanie zawierania umów cywilnoprawnych niezastrzeżonych do Kompetencji innych jednostek oragnizacyjnych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021