Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
vicerector.international@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5350
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
Stanowisko
Profesor
E-mail
robert.rejdak@umlub.pl

O prorektorze

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku. W tym samym roku na Kongresie Jaskry w Londynie otrzymał pierwszą nagrodę zespołową za pracę na temat syntezy kwasu kynureninowego. Habilitację uzyskał w 2009 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2013 roku. Posiada dyplom w zakresie podstawowym (2002r.) i klinicznym (2004r.) Międzynarodowej Rady Okulistyki (International Council of Ophthalmology).


Od roku 2011 kieruje Kliniką Okulistyki Ogólnej, a od 2021 roku Katedrą i Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2019 był zatrudniony w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w Lugano w Szwajcarii. Dzięki jego staraniom oraz we współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.


Prof. dr hab. Robert Rejdak odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003-2005 przebywał na stypendium w Uniwersyteckim Szpitalu Okulistycznym Tybindze w Niemczech kierowanym przez prof. Eberharta Zrennera. Przez pół roku pracował także w Erlangen, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Anselma Jünemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz w Pizie i Rawennie.


W pracy klinicznej i badawczej prof. Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 35 000 operacji. W styczniu 2013 roku uczestniczył w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. W 2016 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha oraz witrektomii hybrydowej. Jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzroku przy SPSK Nr 1 w Lublinie. W 2017 roku Klinika Okulistyki Ogólnej kierowana przez prof. Roberta Rejdaka została przyjęta jako jedyny ośrodek okulistyczny w kraju do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie rzadkich chorób oczu ERN-EYE (European Reference Network for Rare Eye Disease).


Swoje prace prof. Rejdak publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m. in. w: Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Acta Ophthalmologica”, „Retina”, „Investigative Ophthalmology & Visual Science” oraz „Klinice Ocznej”. Był współtwórcą, w latach 2015-2020 zastępcą redaktora naczelnego, a obecnie jest redaktorem naczelnym pisma Ophthalmology Journal. Promotor 10 doktoratów, opiekun 4 habilitacji oraz kilkunastu specjalizacji, redaktor 8 monografii z cyklu Biblioteka Okulisty Praktyka, współredaktor tłumaczeń na język polski dwóch renomowanych monografii specjalistycznych z dziedziny retinologii: „Siatkówka i ciało szkliste” oraz „Angio OCT w codziennej praktyce okulistycznej”. Na dorobek naukowy prof. Rejdaka składają się publikacje naukowe o łącznym IF= 319,531 i H=20.


W styczniu 2019 roku prof. Robert Rejdak został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Pełni on również funkcję przewodniczącego Rady Uczelni UKSW w Warszawie, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).


Profesor Robert Rejdak jest laureatem między innymi takich nagród jak: Young Investigator’s Award (International Society of Ocular Toxology, Lindau 2002) oraz nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe (Preis der Berlin–Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Peregrinus-Stiftung, Berlin 2006). Za swoje osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał także wielokrotnie zespołową nagrodę ministra zdrowia, nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w 2020 roku indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.

 
 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023