Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii - logo
Ulica
ul. Chodżki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
ludmila.grzybowska-szatkowska@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym. W oddziale prowadzone jest specjalistyczne leczenie onkologiczne obejmujące radioterapię, chemioterapię i immunoterapię stosowane samodzielnie lub w sposób skojarzony. Aktualnie zespół Zakładu Onkologii składa się z 6 pracowników.

 

Rys historyczny

Początek rozwoju onkologii lubelskiej datuje się od maja 1953 roku, kiedy to w Poradni Onkologicznej przyjęto pierwszych pacjentów. W 1958 roku utworzono Wojewódzki Ośrodek Onkologiczny, posiadający 40 łóżkową bazę szpitalną. Był to trzeci ośrodek onkologiczny w kraju obok ośrodków w Poznaniu i Wrocławiu. Do 1984 roku nauczanie onkologii na Wydziale Lekarskim było realizowane w ramach radiologii. Dopiero w 1984 roku utworzono Zakład Onkologii, współtwórcą i kierownikiem został prof. dr hab. Jerzy Pęszyński. W 1995 roku po utworzeniu Kliniki Chirurgii Onkologicznej, decyzją rektora AM w Lublinie została powołana Katedra Onkologii. Pierwszym kierownikiem katedry został prof. dr hab. Jerzy Pęszyński, który pełnił tę funkcję aż do przedwczesnej śmierci w sierpniu 1997 roku. Od września 1997 roku Katedrą Onkologii kieruje prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz.

Początkowo zarówno Zakład Onkologii jak i Klinika Chirurgii Onkologicznej funkcjonowały w obrębie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 2001 roku Klinika Chirurgii Onkologicznej otrzymała nową siedzibę w jednym z oddziałów Kliniki Chirurgii Urazowej przy ul. Staszica 16. Zakład Onkologii pozostał natomiast w obrębie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 1997 roku Katedra Onkologii poszerzyła swoją bazę dydaktyczną o Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, które w 2009 roku obchodziło 20-tą rocznicę swojego powstania. Odbywają tam zajęcia praktyczne z opieki paliatywnej studenci VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studenci oddziału anglojęzycznego.

 

Działalność nakowo-badawcza

Osiągniecia naukowo-badawcze Zakładu Onkologii obejmują szeroki zakres tematyczny. Są to prace dotyczące zarówno zagadnień klinicznych, radioterapii jak i prac laboratoryjno-doświadczalnych.

 

Od lat 90-tych prowadzone były przez prof. Marię Mazurkiewicz, we współpracy z Zakładem Farmakologii AM w Lublinie, pionierskie badania nad wpływem układu GABA-ergicznego na rozwój i wzrost raka piersi. Po raz pierwszy na świecie potwierdzono wtedy obecność GABA (kwas gamma amino masłowy) w tkance raka piersi i określono jego wpływ na proces rozwoju raka.

 

Od 1995 do 1998 roku w Zakładzie Onkologii prowadzone było wieloośrodkowe badanie mające na celu porównanie toksyczności i skuteczności dwóch schematów napromieniania chorych na raka krtani w stopniu T1-T3N0M0. Porównano konwencjonalne frakcjonowanie dawki, 66Gy w 33 frakcjach podanych w ciągu 45 dni leczenia z frakcjonowaniem przyspieszonym, podczas którego stosowane było 66Gy w 33 frakcjach podanych w ciągu 38 dni (2 frakcje w każdy czwartek). Wyniki tego badania, opublikowane w czasopiśmie „Radiotherapy and Oncology”, stały się podstawą do wprowadzenie badanej metody przyspieszonego frakcjonowania w leczeniu rak krtani w wielu ośrodkach w kraju.

 

W Zakładzie Onkologii opracowano też nowatorską modyfikację metody skojarzonego leczenia radio-chemioterapią nowotworów obszaru głowy i szyi polegającą na wprowadzeniu tzw. „terapii weekendowej”, podczas której w dni wolne od napromieniania, czyli w soboty i niedziele podawane były cytostatyki. Uzyskane wyniki w postaci zarówno poprawy tolerancji leczenia i jego skuteczności są obiecujące.

 

W latach 2000-2010 Zakład Onkologii brał udział w wieloośrodkowym międzynarodowym badaniu TARGIT-A trial (An international, prospective, randomiesed, non-inferiority phase 3 trial). Wyniki tego badania, porównujące skuteczność leczenia pooperacyjnego w postaci radioterapii śródoperacyjnej lub teleradioterapii u chorych na raka piersi po mastectomkii, opublikowane zostały w 2010 roku w czasopiśmie Lancet.

 

Od 2008 roku realizowane jest także badanie SUPREMO -22051 prowadzone we współpracy z European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) dotyczące roli pooperacyjnej radioterapii u chorych na raka piersi, którego wyniki znane będą za kilka lat i przyczynią się do jednoznacznego ustalenia wskazań do napromieniania pooperacyjnego chorych po wykonanej mastektomii z potwierdzonymi przerzutami w mniej niż 4 węzłach chłonnych.

 

W Zakładzie Onkologii opracowano ponadto kilka systemów służących do unieruchamiania pacjentów w trakcie napromieniania, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego. Skonstruowano także oryginalny model „bolusa wodnego” oraz systemu jego mocowania w trakcie napromieniania, co umożliwiło uzyskanie istotnej poprawy rozkładu i jednorodności dawki w napromienianej objętości tkanek.

 

Od wielu lat w Zakładzie Onkologii trwają też badania genetyczne obejmujące swoim zakresem głównie analizę mitochondrialnego DNA u chorych na nowotwory ze szczególnym uwzględnieniem chorych na raka piersi jak również badania polimorfizmu genów i ekspresję onkogenów w tkance raka.

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022