Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej - logo
Ulica
. Staszica 11 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Imię i nazwisko
prof. dr hab. Adam Nogalski
Stanowisko
Profesor
E-mail
adam.nogalski@umlub.pl
Telefon
+48 81532 1854

Informacje ogólne

Rys historyczny


Klinika Chirurgii Urazowej (Traumatologii) jako samodzielna jednostka powstała 1 listopada 1971 roku, kiedy to w Akademii Medycznej w Lublinie powołano Instytut Chirurgii, w którego skład weszły wydzielone z II Kliniki Chirurgicznej: II Klinika Chirurgii Ogólnej, Klinika Traumatologiczna i Klinika Chirurgii Naczyń. Ówczesny Rektor Akademii Medycznej JM prof. dr hab. Jarosław Billewicz-Stankiewicz na pierwszego kierownika Kliniki Traumatologicznej powołał dr n. med. Tadeusza Jastrzębskiego, który zebrał wokół siebie grupę ludzi zajmujących się leczeniem następstw urazów i badaniami naukowymi w tej dziedzinie. W pierwszych latach funkcjonowania Kliniki zespół lekarski oprócz Kierownika Kliniki tworzyło czterech asystentów oraz starszy felczer Stanisław Makiel, do których w kolejnych latach dołączyło dalszych jedenastu lekarzy tak, aby w 1995 roku przed zakończeniem pracy przez profesora Tadeusza Jastrzębskiego osiągnąć liczbę dwunastu asystentów na etatach akademickich i trzech na etatach szpitalnych. W 1971 roku Klinika rozpoczęła działalność w bardzo skromnych warunkach lokalowych. Liczyła wtedy 44 łóżka i podzielona była na dwa oddziały: kobiecy (20 łóżek) i męski (24 łóżka). Nie posiadała własnych sal operacyjnych, sale chorych były wieloosobowe, a zaplecze socjalne niezwykle skromne. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesora Jastrzębskiego stan ten ulegał stopniowej poprawie. W 1977 roku po pierwszym generalnym remoncie dobudowano pomieszczenia socjalne, sale chorych udało się podzielić na 3-4 łóżkowe, uruchomiono również Salę Intensywnej Opieki Medycznej wyposażoną w niezbędny sprzęt reanimacyjny. W 1987 roku władze Uczelni i Szpitala zdecydowały się przekazać na potrzeby Kliniki pomieszczenia zwolnione przez Klinikę Neurochirurgii. Przeprowadzono dwuetapowy remont pomieszczeń. Pierwszy etap w latach 1987-1989, a drugi w okresie od 1989 do 1991 roku. W wyniku tych zmian uzyskano 16-łóżkowy oddział kobiecy z własną salą operacyjną i opatrunkową oraz 34 łóżkowy oddział męski z blokiem operacyjnym tworzonym przez dwie sale operacyjne, salą opatrunkową, salą konferencyjną i salą intensywnej terapii. Ta baza lokalowa wykorzystywana jest do dziś. W latach 1971-1995 Klinika stała się wiodącym ośrodkiem traumatologicznym, w którym leczono chorych nie tylko z regionu Lubelszczyzny, ale także z ówczesnych województw chełmskiego, zamojskiego, kieleckiego i radomskiego. Do Kliniki trafiali chorzy z najcięższymi mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami, a także pacjenci z ciężkimi oparzeniami i chorzy wymagający zabiegów rekonstrukcyjnych. Lubelska Klinika Traumatologii, jako jedna z pięciu tego typu jednostek w kraju, odgrywała znaczącą rolę w kształceniu przed i podyplomowym studentów i lekarzy oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie chirurgii urazowej. Prace naukowo-badawcze profesora Tadeusza Jastrzębskiego i jego zespołu były wielokrotnie publikowane i głoszone na konferencjach i sympozjach naukowych.


Od dnia 1 października 1995 roku, kiedy w wyniku postępowania konkursowego Kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. n. med. Jerzy Karski do czasu jego odejścia na emeryturę w październiku 2007 roku, zespół lekarski powiększył się o kolejne sześć etatów akademickich, a siedmiu z wcześniej pracujących asystentów zostało zatrudnionych na stanowisku adiunkta. Dzięki aktywności naukowej i organizacyjnej profesora Jerzego Karskiego nastąpił szybki wzrost znaczenia lubelskiej Klinki Traumatologii w skali krajowej. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Karski rozwijał wcześniejszą działalność medyczną i naukową Kliniki. Podjął się trudnej roli wprowadzenia do naszej uczelni nowej dyscypliny medycznej i akademickiej, jaką jest medycyna ratunkowa. Jego dorobek i rozwój naukowy zaowocował uzyskaniem tytułu naukowego profesora w 1989 roku oraz zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1999. Od 1998 roku pracownicy Kliniki pod kierownictwem profesora Jerzego Karskiego brali także czynny udział w pracach zespołów ministerialnych realizujących kolejne programy rządowe, mających na celu ograniczenie skutków urazowości w Polsce oraz w pracach legislacyjnych nad Ustawą Rządową o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Od 2006 roku prof. Jerzy Karski i dr hab. Adam Nogalski biorą udział w pracach zespołu ekspertów Ministra Zdrowia opracowujących program tworzenia centrów urazowych w Polsce.


W 1995 roku do Kliniki został dołączony Zakład Pierwszej Pomocy Medycznej, a w dniu 21 grudnia 1998 roku Zarządzeniem JM Rektora prof. dr hab. Macieja Latalskiego została powołana Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej, jako samodzielna jednostka organizacyjna Akademii Medycznej w Lublinie. Z dniem 9 lutego 2000 roku, zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Lublinie, otrzymała ona nazwę: Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej. Od września 2001 roku w ramach Katedry zaczął funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w SPSK nr 1 w Lublinie, który był jednym z pierwszych tego typu oddziałów w Polsce. Z dniem 19 września 2004 roku uchwałą senatu powołana została Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, w skład której wchodzą: Klinika Chirurgii Urazowej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej (kierownik – prof. dr hab. J. Karski) oraz Klinka Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej i Leczenia Oparzeń (kierownik – dr hab. Jan Podlewski, prof. nadzw.) Po przekształceniu się Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny Katedra otrzymała aktualną nazwę: Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wprowadzenie na lubelskiej uczelni medycznej nowego przedmiotu nauczania – medycyny ratunkowej na wydziale lekarskim i stomatologicznym oraz wprowadzenie nowego kierunku studiów licencjackich – ratownictwo medyczne na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauki o Zdrowiu, spowodowało znaczny wzrost liczby godzin dydaktycznych do realizacji przez zespół Kliniki. W latach 2009-2010 pozwoliło to na zatrudnienie kolejnych ośmiu osób niezbędnych do realizacji programu nauczania z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. Te zmiany organizacyjne spowodowały również konieczność poszerzenia bazy dydaktycznej Kliniki. Obecnie zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników Kliniki oprócz bazy lokalowej Kliniki w SPSK-1, którą obecnie tworzą pomieszczenia Kliniki Chirurgii Urazowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku przy ulicy Staszica 16 i Pracownia Fantomowa zlokalizowana przy ul. Staszica 11. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez asystentów Kliniki odbywają się także w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych SPSK nr 4 i DSK w Lublinie.


Katedra Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, jako jednostka akademicka jest również odpowiedzialna za merytoryczny nadzór nad ratownictwem medycznym i nad realizacją leczenia urazów w województwie, odgrywa także kluczową rolę w tworzeniu założeń i w organizacji Regionalnego Systemu Leczenia Urazów w województwie lubelskim.

 

 

 

Historia działalności naukowo – dydaktycznej


W okresie od 1971-1995 roku pod kierunkiem profesora Tadeusza Jastrzębskiego siedmiu lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych, a jeden doktora habilitowanego. Specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskało 10 osób, 6 lekarzy zdobyło specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej, a jeden  specjalizację II stopnia z ortopedii.
Od 1995 roku pod kierunkiem prof. J. Karskiego 6 lekarzy zatrudnionych w Klinice uzyskało tytuł doktora nauk medycznych, a dwóch stopień doktora habilitowanego. Siedmiu lekarzy uzyskało II stopień z chirurgii ogólnej, 5 z medycyny ratunkowej i 2 z ortopedii, i traumatologii. Jednocześnie pod kierunkiem profesora Jana Podlewskiego 2 osoby uzyskały tytuł doktora nauk medycznych.


Od 2007 roku pod kierownictwem dr hab. Adama Nogalskiego 2 lekarzy zatrudnionych w Klinice uzyskało tytuł doktora nauk medycznych, 1 lekarz uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, a 3 osoby specjalizację z medycyny ratunkowej. Aktualnie 2 osoby mają otwarty przewód doktorski, a 2 lekarzy otworzyło specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


W latach 2004-2006 dr n. med. Adam Nogalski był koordynatorem projektu realizowanego w Polsce przez Światową Organizację Zdrowia. Projekt dotyczył poprawy skuteczności systemu ratownictwa w wypadkach komunikacyjnych. W okresie minionych 40-tu lat Klinika wielokrotnie organizowała sympozja, konferencje i zjazdy naukowe. Do największych osiągnięć w tej dziedzinie należy zaliczyć organizację II Międzynarodowego Kongresu Medycyny Ratunkowej, który odbył się w Lublinie we wrześniu 2004 roku i zgromadził ponad 700 gości z kraju, Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii.

 

Oprócz działalności leczniczej, dydaktycznej i naukowej pracownicy Kliniki udzielają się również na niwie sportowej . W marcu 2004 roku na Jaworzynie Krynickiej zespół Kliniki w składzie: A. Nogalski,  J. Sompor, T. Lübek, M. Jazienicki i L. Jankiewicz zajął I miejsce w kategorii drużynowej w VII Otwartych Mistrzostwach Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim. Dodatkowo adiunkt Tomasz Lübek jako kapitan reprezentacji siatkarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej wielokrotnie zdobywał wraz z drużyną medale mistrzostw polski. Z ostatniej edycji mistrzostw w 2011 drużyna przywiozła srebrny medal, a dr Lübek tytuł MVP mistrzostw. Należy też wspomnieć, że w 2002 roku nad Balatonem dr Lübek wraz z dr Matuszewskim (byłym pracownikiem Kliniki) zdobyli tytuł mistrzów świata  pracowników medycznych w siatkówce plażowej.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022