Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Rozwoju Położnictwa

Katedra Rozwoju Położnictwa - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081

p.o.Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6842

Informacje ogólne

Katedra Rozwoju Położnictwa została powołana na podstawie Uchwały Nr LXVIII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zarządzenia Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021r.w wyniku przekształcenia Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa w Katedrę Rozwoju Położnictwa z Zakładem Opieki Specjalistycznej w Położnictwie i Zakładem Koordynowanej Opieki Położniczej, w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

 

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa została powołana na podstawie Uchwały Nr CCC/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25.09.2019r. w wyniku przekształcenia Zakładu Podstaw Położnictwa w Katedrę i Zakład Rozwoju Położnictwa w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

 

Zakład Podstaw Położnictwa został powołany na podstawie Uchwały Nr CDLXVII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27.01.2016r. oraz Zarządzenia Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28.01.2016r. w wyniku przekształcenia Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych w Zakład Podstaw Położnictwa w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

 

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych została powołana na podstawie Uchwały Nr XXVI/2001 Senatu Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 30.05.2001r., w ramach struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

 

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, zgodnie z Uchwałą Nr XCIV/2006 Senatu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 20.12.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, została wyodrębniona ze struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji, pozostając do dnia dzisiejszego wewnętrzną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

 

Katedra Rozwoju Położnictwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z zakresu opieki położniczej, położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej w ramach działalności statutowej oraz realizującą proces kształcenia studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku położnictwo i elektroradiologia.

 

Pierwsza siedziba Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych była zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr I w Lublinie przy ul. Staszica 16. Następnie, z początkiem roku akademickiego 2006/2007 została przeniesiona do Collegium Novum Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1.

 

Obecnie, tj. od 01 kwietnia 2013 roku, Katedra Rozwoju Położnictwa, wcześniej Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa / Zakład Podstaw Położnictwa / Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, mieści się w Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Staszica 4-6.

 

Obowiązki kierownika Katedry Rozwoju Położnictwa, od początku istnienia jednostki naukowo-dydaktycznej do chwili obecnej pełni dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus, prof. uczelni.

 • Specjalizacja I° w zakresie medycyny społecznej (1997), specjalizacja II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego (2012), specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014), specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych (2021)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996)
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 - odpowiadający za system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2016)
 • Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej) – Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina nauki o zdrowiu oraz dyscyplina nauki medyczne)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego od 01.02.2003r. do 10.09.2019r.
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – powołanie przez Ministra Zdrowia z dniem 11 września 2019r.
 • Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Radny naukowej przy Ministrze Zdrowia. Dz. U. MZ z dnia 16 sierpnia 2019r. poz. 61.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (V i IV kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji)
 • Członek Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie
 • Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych - konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dz. U. MZ z dnia 19 września 2019r. poz. 78.
 • Powołanie do Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 lutego 2020r. w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych):
  Przewodnicząca Podzespołu do spraw nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
  Koordynator prac podzespołów w obszarze położnictwa:
  Przewodnicząca Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-onkologicznego dla położnych,
  Przewodnicząca Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece położniczo–neonatologicznej dla położnych,
  Przewodnicząca Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.
 • Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (Zarządzenie MZ z dn. 18 maja 2022r., Dz. U. poz. 47).
 • Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz. U. MZ z dnia 24 lutego 2017r. poz. 20.
 • Członek Zespołu ds. monitorowa i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ z 2015 poz. 72 z dnia 10 listopada 2015r.
 • Członek Zespołu ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2007r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ.07.16.90 z dnia 31 października 2007r. (2007-2010)
 • Członek zespołu - grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011) - (współautorstwo Zasad postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego)
 • Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej „Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 11 pozycji.
 • Redaktor prowadzący publikacji zwartej wydawanej w zeszytach, co 2 miesiące „Kobieta i jej rodzina: Profesjonalny poradnik dla położnych.” Wyd. Raabe Warszawa, dotychczas ukazało się wydanie podstawowe i 36 zeszytów uzupełnień.

 

Zespół pracowników Katedry Rozwoju Położnictwa (wcześniej Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa / Zakładu Podstaw Położnictwa / Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych) od chwili powstania, tj. od 2001r. stanowiły następujące osoby:

 • dr hab. n. o zdr. Grażyna J. Iwanowicz-Palus, prof. uczelni – kierownik (Katedry Rozwoju Położnictwa i Zakładu Opieki Specjalistycznej w Położnictwie), adiunkt – od 01.10.2001r do 30.09.2021r., profesor uczelni – od 1.10.2021r. do chwili obecnej (do 30 września 2001r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie)
 • dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, od 02.12.2008r do 27.02.2022r. na stanowisku adiunkta, a od 28.02.2022r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej. Od 1.10.2021r. na stanowisku kierownika Zakładu Koordynowanej Opieki Położniczej.
 • dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2005r. na stanowisku wykładowcy,  od 01.10.2018r. do 30.09.2019 na stanowisku starszego wykładowcy, od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego, a od 1.10.2021r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. uczelni – zatrudniona od 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2006r na stanowisku wykładowcy, a od 01.10.2018r. do 30.09.2019 na stanowisku starszego wykładowcy, od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego, a od 1.10.2021r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Marta Zarajczyk, prof. uczelni – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2015 do 30.09.2019r.  na stanowisku wykładowcy, od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. na stanowisku asystenta, od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego, a od 1.10.2021r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2015 do 30.09.2019r.  na stanowisku wykładowcy, od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. na stanowisku asystenta, od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego, a od 1.10.2021r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Justyna Krysa, prof. uczelni – zatrudniona od 01.10.2008r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.  na stanowisku wykładowcy, od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. na stanowisku asystenta, od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego, a od 1.10.2021r. na stanowisku profesora uczelni – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas – zatrudniona od 01.10.2011 na stanowisku instruktora, od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. na stanowisku wykładowcy, od 01.10.2019r. do 27.02.2022r.na stanowisku asystenta dydaktycznego, a od 28.02.2022r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Mariola Mróz - zatrudniona od 22.02.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Katarzyna Dziaduszek – zatrudniona od 01.10.2009 do 30.09.2019r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2019r na stanowisku asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Agnieszka Marcewicz – zatrudniona na zastępstwo od 01.04.2019r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2019r. na stanowisku asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Anna Kossowska - zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Karolina Roman - zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Natalia Surman - zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • dr n. o zdr. Agnieszka Pieczykolan – doktorantka od 01.10.2017r. do 13.04.2022r., zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Margaretta Długoszewska – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Grażyna Stochmal – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Katarzyna Panasiewicz – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Barbara Bartnik – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Hanna Drozdowicz – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Agnieszka Szczepanowska – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr poł. Elżbieta Łyczak – zatrudniona od 1.10.2021r. na stanowisku młodszego asystenta dydaktycznego – do chwili obecnej
 • mgr Agata Kowalczyk - zatrudniona od 01.01.2013r. do chwili obecnej na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego.
 • mgr poł. Joanna Piechowska – doktorantka od 01.10.2015r. do 25.09.2019r.
 • mgr poł. Joanna Grzesik-Gąsior – doktorantka od 01.10.2018r. do 10.05.2022r.
 • mgr Magdalena Lewicka – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2005r. do 30.09.2006r. na stanowisku wykładowcy (obecnie zatrudniona w Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego)
 • mgr Agata Krościk – zatrudniona od 01.10.2003r. do 30.09.2005r. na stanowisku instruktora
 • mgr poł. Jolanta Zając – zatrudniona od 24.10.2006r do 31.01.2009r. na stanowisku instruktora
 • dr n. med. Elżbieta Walentyn – zatrudniona od 01.10.2008r. do 30.06.2015r na stanowisku instruktora
 • mgr Ewa Sulenta – zatrudniona od 01.10.2009 do 30.06.2014r na stanowisku instruktora
 • mgr poł. Aleksandra Drobik - zatrudniona na zastępstwo od 01.10.2018 do 11.08.2020r. na stanowisku instruktora/asystenta
 • mgr poł. Aleksandra Chudzik - zatrudniona na zastępstwo od 01.10.2018 do 11.08.2020r. na stanowisku instruktora/asystenta
 • dr n. o zdr. Agnieszka Bałanda-Bałdyga – zatrudniona 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2006r. do 30.09.2019r. na stanowisku wykładowcy, a od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. na stanowisku asystenta dydaktycznego
 • dr n. o zdr. Ewa Rzońca – zatrudniona od 01.10.2011 na stanowisku asystenta, od 01.10.2016r. na stanowisku wykładowcy, a od 01.10.2018r. 30.09.2020r. na stanowisku asystenta
 • dr n. med. Grażyna Stadnicka – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, od 01.02.2007r. na stanowisku adiunkta, od 01.02.2016r. na stanowisku starszego wykładowcy, a od 01.10.2019r. na stanowisku adiunkta dydaktycznego – do 30.09.2021r. (od 01.10.2021r. zatrudniona w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego)

 

Aktualnie skład Zespołu Zakładu Opieki Specjalistycznej w Położnictwie stanowią:

 1. dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, prof. uczelni – kierownik p.o.
 2. dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. uczelni
 3. dr n. o zdr. Justyna Krysa, prof. uczelni
 4. dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni
 5. dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni
 6. dr n. o zdr. Marta Zarajczyk, prof. uczelni
 7. dr n. o zdr. Mariola Mróz
 8. mgr poł. Katarzyna Dziaduszek
 9. mgr poł. Agnieszka Marcewicz
 10. mgr poł. Anna Kossowska
 11. mgr poł. Margaretta Długoszewska
 12. mgr poł. Grażyna Stochmal
 13. mgr poł. Katarzyna Panasiewicz
 14. mgr poł. Barbara Bartnik
 15. mgr poł. Hanna Drozdowicz
 16. mgr poł. Agnieszka Szczepanowska
 17. mgr poł. Elżbieta Łyczak

 

Skład Zespołu Zakładu Koordynowanej Opieki Położniczej stanowią:

 1. dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni – kierownik p.o.
 2. dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas
 3. dr n. o zdr. Agnieszka Pieczykolan
 4. mgr poł. Karolina Roman
 5. mgr poł. Natalia Surman

 

W Katedrze Rozwoju Położnictwa zatrudnione są aktualnie 23 osoby: na 2 stanowiskach badawczo-dydaktycznych (2 profesorów uczelni, dr hab. n. o zdr.), 20 na stanowiskach dydaktycznych (5 profesorów uczelni ze stopniem dr n. o zdrowiu, 1 adiunkt ze stopniem dr n. o zdr., 1 młodszy asystent dr n. o zdr., 1 młodszy asystent mgr poł., 10 młodszych asystentów mgr poł. na ½ etatu, 2 młodszych asystentów mgr poł. na ¼ etatu) oraz 1 osoba na stanowisku specjalisty administracyjnego.

 

Pracownicy Katedry Rozwoju Położnictwa biorą udział w kształceniu podyplomowym położnych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale i całego kraju:

 • są kierownikami specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych dla położnych i wykładowcami z zakresu opieki położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej
 • przewodniczą i są członkami Państwowych Komisji Egzaminacyjnych
 • biorą udział w opracowywaniu ramowych i szczegółowych programów kursów i specjalizacji dla położnych
 • biorą udział w opracowywaniu standardów opieki położniczej.

Pracownicy Katedry Rozwoju Położnictwa są członkami:

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM)
 • Polskiego Towarzystwa Położnych
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Akademii Medycznej w Lublinie.

 

Ważniejsze osiągnięcia zespołu katedry rozwoju położnictwa / katedry i zakładu rozowju położnictwa / zakładu podstaw położnictwa / samodzielnej pracowni umiejętności położniczych

 

2010 r.: 

 • Zespołowa Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: „Psychologia z  położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, „Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”

 

Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych:

 1. Uczestnictwo w EU-PHARE TWINNING PROJECT. Mutual Recognition of Qualifications of Medical Professions (Reference no. PL/IB/2002/SO/05 CRIS-number 2002/000-580-02-07):
  27-30.01.2004r. - Seminar "Sectoral System Directives with the special emphasis on Directives concerning Nurses and Midwives";
  07.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - the General System";
  12-14.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - Nurses and Midwives";
  02-03.07.2004r. - Seminar "Bridging Courses for Nurses and Midwives" (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział czynny: "Realisation of the Courses Educational Curricula - Midwives")
 2. Współautorstwo i koordynacja (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus) - programu realizowanego przez Wydział Pielegniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie (CFCU/JKF/W/2004/aaw-6756 of. 16.12.2004) RECOGNITION OF QUALIFICATION FOR MEDICAL PROFESSIONS - BRIDGING TRAINING PROGRAMM FOR NURSES AND MIDWIVES - GRANT SCHEME UNDER PHARE PL2002/000-580.02.07.03 - Application no.9.
 3. NARODOWY PROGRAMU POLKARD 2006-2008 ,,Realizacja ogólnopolskiego programu prewencji, oraz poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, zaburzeń lipidowych i węglowodanowych u dorosłych i dzieci, szczególnie w środowiskach małomiejskich i wiejskich, poprzez kontynuację i rozszerzenie Polskiego Projektu 400 Miast (zadanie nr 4.1.4 Programu POLKARD 2003-2005)’’ – koordynacja Prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku 80-211 ul Dębinki 7. Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział w realizacji zadania w ramach interwencji antytytoniowej wśród ciężarnych kobiet narażonych na dym tytoniowy.
 4. Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat a) „Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia”, projekt „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” nr BDG-V-281-10-MK/05. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006. – dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - recenzent Krajowego Standardu kwalifikacji zawodowych Położna (224201).
 5. „3.1.1. Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet ciężarnych wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu” - zadanie z zakresu zdrowia publicznego realizowane w ramach NPZ na lata 2016-2020. Cel operacyjny "1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa" (umowa z Instytutem Matki i Dziecka nr 6/1/3.1.1/NPZ/2017/106/612) - Koordynator badań w województwie lubelskim i podlaskim (2017-2020).
 6. Projekt pozakonkursowy „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.05.03.00-00-0001/15)
  Zadanie – opracowanie nowelizacji przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
  lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa – nowelizacji standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (2016).
  Zadanie – opracowanie założeń akredytacji podmiotów realizujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w formie specjalizacji (2017).
  Zadanie – opracowanie projektu modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi (2018).
  Zadanie - ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania projektu modelu współpracy między uczelniami kształcącymi na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym,  w którym odbywają się praktyki zawodowe (2019).

 

Współpraca międzynarodowa w ramach programu ERASMUS:

 • Współpraca z Uniwersytetem KATHO – Katholieke Hogeschool Zwid – West – Valaanderen, Belgium Kortrijk w zakresie wymiany studentów i nauczycieli
 • Współpraca z Plymouth University, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, United Kingdom w zakresie wymiany nauczycieli

Współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce - w zakresie powstawania publikacji zwartych z cyklu „Biblioteka Położnej”, wyd. przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wybrane osiągnięcia organizacyjne:

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Ministerstwa Zdrowia (Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) opracowującego ekspertyzę dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych położnej zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej 80/154/EEC i 80/155/EEC.
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów magisterskich i zawodowych, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 18 do Rozporządzenia MENiS z dnia 3 listopada 2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 210 z 2003r. poz. 2040).
 • Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kompetencji w zawodzie położnej oraz standardów nauczania na kierunku studiów położnictwo (uzupełniających tzw. pomostowych) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110 poz. 1170 z dnia 13.05.2004r.)
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 16 do Rozporządzenia MENiS z dnia 13 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 98 z 2005r. poz. 824).
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 83 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007. w sprawie standardów kształcenia do poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 z 2007r. poz. 1166).
 • Współautorstwo Standardu kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo studia I stopnia oraz projektu Standardu kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo studia II stopnia, w oparciu o efekty kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw, wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012r., poz. 631).
 • Współautorstwo Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu położnej - studia I stopnia i studia II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2019r., poz. 1573).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023