Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
pulm.dept@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4431
Fax
+48 81724 4823

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
Stanowisko
Profesor
E-mail
janusz.milanowski@umlub.pl

Informacje ogólne

Klinika Ftyzjatrii została założona 15 kwietnia 1953 roku. Organizowała ją dr Helena Mysakowska, która po uzyskaniu tytułu naukowego docenta objęła funkcję kierownika Kliniki. Początkowo Klinika mieściła się w budynku przy ul. Biernackiego. W 1972 roku została przeniesiona do samodzielnego gmachu przy ul. Jaczewskiego i weszła – już jako Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy – w skład Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4. Była stopniowo wyposażana w nowoczesne laboratorium analityczne i bakteriologiczne, gabinet badań czynnościowych układu oddechowego, rentgenowski, bronchoskopowy oraz akupunktury i rehabilitacji (obecnie nieczynny). W 1961 roku otwarto Poradnię Przykliniczną, której zakres usług został rozszerzony z chwilą przeniesienia do nowego budynku. Zmieniający się profil działalności Kliniki (duża liczba chorych na raka płuca, POChP i astmę oskrzelową) wymusił w roku 2005 zmianę jej nazwy na Katedrę i Klinikę Pneumonologii, Onkologii i Alergologii. W latach 2010-2012 odbył się generalny remont budynków Kliniki finansowany w ramach projektu „Modernizacja Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii celem zwiększenia skuteczności wczesnej diagnostyki raka płuca” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Infrastruktura i środowisko”. Dzięki funduszom strukturalnym UE rozbudowie uległa pracownia bronchoskopowa, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt do bronchoskopii z opcją USG wewnątrzoskrzelowego i możliwością wykonywania biopsji przez ścianę oskrzela (EBUS-TBNA). Do pracowni badań czynnościowych zakupiono bodypletyzmograf, a pracownię rentgenowską wyposażono w nowoczesny aparat RTG. Prężnie działa także pracownia badania snu, diagnozująca chorych na obturacyjny bezdech śródsenny. Pracownia Immunologii i Genetyki powstała w 2001 roku posiada pełną aparaturę do badania zaburzeń immunologicznych w chorobach alergicznych i nowotworowych oraz w sarkoidozie, a także badania czynników genetycznych warunkujących skuteczność chemioterapii u chorych na raka płuca.


Od 1957 roku Klinika współpracuje z Instytutem Medycyny Wsi, początkowo prowadząc szkolenia z dziedziny ftyzjatrii, a następnie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zawodowych układu oddechowego występujących u rolników. Na bazie tej współpracy powstał międzynarodowy i wieloośrodkowy projekt RESOLVE, mający na celu zbadanie molekularnego i immunologicznego podłoża chorób śródmiąższowych płuc. Klinika realizuje także trzy inne wieloośrodkowe projekty, dotyczące ustalenia genetycznego podłoża różnic w przebiegu POChP („Platforma POChP”), immunologicznych i genetycznych czynników warunkujących przebieg sarkoidozy układu oddechowego oraz zaburzeń genetycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca (INSIGHT). Od 2009 roku Klinika realizuje umowę o współpracy naukowej z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a od 2012 roku z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Umowy te dotyczą badania niedoborów alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP oraz badania molekularnych czynników predykcyjnych w indywidualizacji terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.


Dydaktyka z ftyzjatrii była prowadzona już od 1944 roku w ramach oddziału szpitalnego i klinicznego II Kliniki Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Skibińskiego i prof. Kielanowskiego. W związku z powstaniem Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w 1972 roku rozszerzono zakres zajęć dydaktycznych, obejmując nimi wszystkie choroby układu oddechowego. Od tego czasu prowadzone są ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego, Pielęgniarskiego, Oddziału Stomatologii i Oddziału Analityki Medycznej oraz od kilku lat dla studentów anglojęzycznych. Od 1955 roku działa w Klinice Studenckie Koło Naukowe.


Od początku swojego istnienia Klinika stanowi bazę działalności Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Chorób Płuc (dawniej Ftizjopneumonologicznego), a przez kilka lat również Alergologicznego. W 1960 roku z inicjatywy pracowników Kliniki powstało Towarzystwo do Walki z Gruźlicą, mające charakter społeczny, a w 1992 roku Klub Chorych na Astmę Oskrzelową, który uzyskał następnie statut Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową. Stowarzyszenie to zorganizowało m.in. 3 charytatywne Aukcje „Artyści chorym na raka płuc i astmę oskrzelową”, które umożliwiły powstanie wypożyczalni koncentratorów tlenu i ośrodka dziennej tlenoterapii oraz wiele imprez turystycznych pod hasłem: „Aktywne życie z astmą”. W 1962 i 1986 roku Oddział Lubelski PTF i Klinika zorganizowały Zjazdy Ogólnopolskie (XIV, XXII) PTF, a w 1993 roku wraz z PTA – Sympozjum Alergologiczne. W 1994 roku Klinika była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Pyłki i Pyłkowica: aktualne problemy”, na której wykładowcami byli m.in. dr John Lacey (IACR Anglia) i prof. Sunimal Chanda (Instytut Bose, Indie), a w 1995 roku Polsko-Niemieckiej Konferencji „Środowisko Pracy a Choroby Układu Oddechowego”, w której udział wzięli m.in. prof. W. T. Ulmer z Bochum i prof. H. P. Hoffarth z Leverkusen. W 2003 roku Klinika oraz towarzystwa naukowe zorganizowały międzynarodową konferencję: Ist International Scientific – Training Congress „Organic Dust Induced Pulmonary Diseases” z udziałem m.in. prof. Ragnara Rylandera ze Szwecji. Od 1995 roku Klinika we współpracy z towarzystwami naukowymi organizuje co roku 1-2 konferencji naukowo-szkoleniowych poświęconych aktualnym problemom diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego (początkowo pod nazwą „Majówek pulmonologicznych”), w tym przede wszystkim raka płuca z udziałem znamienitych wykładowców z kraju i zagranicy.


W latach 1975-1996 kierownikiem Kliniki była prof. Biruta Fąfrowicz, a po jej odejściu na emeryturę funkcję tę objął przedwcześnie zmarły prof. Leszek Kuś. Od 1997 roku kierownikiem Kliniki jest prof. Janusz Milanowski. W pierwszych latach funkcjonowania w Klinice zatrudnionych było 6 lekarzy, obecnie liczba ta wzrosła do 22, a ogółem Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii daje zatrudnienie blisko 100 osobom. Posiada w czterech Oddziałach oraz w Dziennym Ośrodku Chemioterapii ponad 80 łóżek szpitalnych w komfortowych i odnowionych salach; jest tym samym największym oddziałem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Rocznie leczy się tutaj ponad 4000 chorych, a poradnia przykliniczna przyjmuje blisko 9000 pacjentów.

 

Patenty

  1. Mlak R, Krawczyk P, Wojas-Krawczyk K, Emeryk J, Milanowski J. „Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora beta2-adrenergicznego” – 2010.
  2. Kucharczyk T, Krawczyk P, Wojas-Krawczyk K, Milanowski J. „Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu syntazy tymidylowej” – 2011.

 

Nagrody

  1. Milanowski J. „Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za pracę habilitacyjną” – 1995.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024