Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
perinat@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4769
+48 81724 4770
Fax
+48 81724 4841

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Stanowisko
Profesor
E-mail
bozena.leszczynska-gorzelak@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4769

Informacje ogólne

Historia Kliniki:

Osiągnięcia Kliniki Położnictwa i Perinatologii są unikalne w skali światowej.

Klinika Położnictwa i Perinatologii, której Kierownikiem jest Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk Konsultant Wojewódzki ds. Położnictwa i Ginekologii, wprowadziła, realizuje i powszechnie popularyzuje następujące PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W PERINATOLOGII W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

 1. 1. Program trójstopniowej opieki perinatalnej – wprowadzony jako pierwszy w Polsce w dniu 16 lipca 1993 roku.
  1. Cel: zmniejszenie umieralności i zachorowalności okołoporodowej płodów i noworodków i zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności okołoporodowej matek,
  2. Ten lubelski system opieki perinatalnej zaowocował najniższym wskaźnikiem umieralności okołoporodowej w Polsce w latach 2001-2011, a także eliminacją zgonów kobiet z powodu ciężkich krwotoków poporodowych,
  3. Powyższe wyniki osiągnięto dzięki wprowadzeniu systemu trójstopniowej opieki – 16 lipca 1993 roku, pomimo najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej Województwa Lubelskiego w Polsce,
  4. Koszt wprowadzenia systemu 1 zł,
  5. System trójstopniowej opieki w Województwie Lubelskim gwarantuje wszystkim potrzebującym kobietom i noworodkom równy dostęp do pełnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych regionu w zależności od potrzeb indywidualnych niezależnie od miejsca zamieszkania, stopnia zamożności, pozycji społecznej czy powiązań osobistych,
  6. System ten osiągnął skalę międzynarodową, bliźniaczki syjamskie Weronika i Wiktoria ze Stalowej Woli, córki konduktorów PKP urodzone 26 maja 1999 roku w Lublinie zostały szczęśliwie zoperowane w Children’s Hospital of Philadelphia, ich stan zdrowia jest doskonały.
 2. Program zapobiegania zgonom matek – Lubelski System Błyskawicznego Reagowania w Ciężkich Krwotokach Poporodowych (PPH SWAT – Post Partum Hemorrhage Special Weapons and Tactics) – pierwszy system na świecie wprowadzony w dniu 1 stycznia 2002 roku w Województwie Lubelskim.
  1. Cel: zmniejszenie śmiertelności kobiet z ciężkim krwotokiem poporodowym, który jest najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w związku z ciążą, porodem i połogiem w Polsce i na świecie,
  2. Forma realizacji: stworzenie zespołu wyjazdowego pod kierunkiem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sytuacjach zagrożenia życia matek i przekształcenie ośrodka III stopnia opieki perinatalnej (Centrum Perinatalnego) z formy statycznej w dynamiczną. System ten przedstawiano na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych oraz podręcznikach międzynarodowych,
  3. Skuteczność tego systemu – 100% na 101 przypadków,
  4. Wszystkie kobiety żyją,
  5. 101 kobiet jest w doskonałym stanie zdrowia,
  6. LICZBA CIĘŻKICH KRWOTOKÓW WZRASTA!,
  7. Ze względu na 100% skuteczność publikacja z Lublina znalazła się w pierwszym na świecie podręczniku o krwotokach poporodowych; Redaktorzy: B-Lynch, Keith, Lalonde, Karoshi J. Oleszczuk i wsp. Eliminating mortality: lessons from Lublin Province in Poland.
 3. Profilaktyka krwotoku poporodowego – po odpępnieniu noworodka zalecane jest profilaktyczne podanie matce leków naskurczowych (lekiem z wyboru jest oksytocyna).
 4. Profilaktyka urazów mechanicznych dziecka – tokoliza śródoperacyjna – reanimacja wewnątrzmaciczna płodu – Partusisten Intrapartal np. dystokia barkowa, makrosomia płodu, położenie poprzeczne płodu, położenie miednicowe płodu, zaawansowany poród (główka głęboko w kanale rodnym), przewidywane trudności z wydobyciem główki.
 5. Profilaktyka urazów mechanicznych matki – tokoliza śródoperacyjna – reanimacja wewnątrzmaciczna płodu – Partusisten Intrapartal np. dystokia barkowa, makrosomia płodu, zaawansowany poród (główka głęboko w kanale rodnym), przewidywane trudności z wydobyciem główki – możliwość rozerwania macicy na boki (do 100% przypadków), rozerwanie macicy pod pęcherzem moczowym – krwotok poporodowy i ewentualne wycięcie macicy.
 6. Profilaktyka urazów biochemicznych – zagrażająca zamartwica wewnątrzmaciczna płodu – reanimacja wewnątrzmaciczna – Partusisten Intrapartal. Zastosowanie reanimacji wewnątrzmacicznej eliminuje reanimację zewnątrzmaciczną!
 7. Program profilaktyki wcześniactwa.
  1. Cel: zmniejszenie umieralności i zachorowalności okołoporodowej noworodków i zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności okołoporodowej matek,
  2. Forma realizacji: system berliński oraz program erfurcki tj. stała kontrola zakażeń u kobiet ciężarnych za pomocą bardzo taniej metody pomiaru pH. Sposób ten umożliwia także wykrywanie odpływania płynu owodniowego,
  3. Metody diagnostyczne – paski pH,
  4. Metody lecznicze,
  5. Metody zachowawcze – Nifedypina (Adalat; wcześniej Cordafen),
  6. Metody operacyjne – szew ratunkowy od 2000 roku, odepchnięcie uwidocznionego we wziernikach pęcherza płodowego pęcherzem moczowym i bezpośrednie założenie szwu ratunkowego na szyjkę macicy, ponad dwadzieścioro uratowanych dzieci.
 8. Profilaktyka zakażeń.
  1. Poprawa odporności – kwaśne produkty mleczne,
  2. Zastosowanie antybiotykoterapii w przedwczesnym odpływaniu płynu owodniowego i w ciężkich zakażeniach podczas ciąży i połogu.
   1. Profilaktyka przeciwzakażeniowa – dożylnie 15-60 min. przed nacięciem skóry,
   2. Okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa w przypadku nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS).
 9. Profilaktyka.
  1. Ciężkiego stanu przedrzucawkowego,
  2. IUGR,
  3. Zespołu HELLP.
   1. Kwas acetylosalicylowy 100 mg od 16 tygodnia ciąży.
 10. Profilaktyka hiperstymulacji mięśnia macicy podczas porodu – preindukcja porodu cewnikiem Foleya.
 11. Profilaktyka bólu pooperacyjnego – zastosowanie metody szybkiego cięcia cesarskiego i wyeliminowanie peritonizacji podczas zabiegu cięcia cesarskiego.
 12. Program zapobiegania występowaniu wad wrodzonych za pomocą kwasu foliowego – od 1985 roku.
  1. Cel: zmniejszenie umieralności i zachorowalności okołoporodowej noworodków,
  2. Forma realizacji: stała informacja znajdująca się na każdej karcie informacyjnej pacjentek wypisywanych ze wszystkich 23 oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego, skierowana do kobiet w wieku prokreacyjnym na temat przyjmowanie kwasu foliowego.
 13. Program operacji wewnątrzmacicznych.
  1. Amnioinfuzja – 4,
  2. Amnioredukcja – 1,
  3. Kordocenteza – 3,
  4. Biopsja i drenaż torbieli płuca płodu – 2,
  5. Odbarczenie płynu z jamy otrzewnej płodu – 1,
  6. Założenie zastawki otrzwnowo-owodniowej u płodu – 1,
  7. Biopsja torbieli jajnika u płodu – 2.
 14. 14. Program aparaturowy.
  1. USG Acuson Sequoia,
  2. USG Aloca,
  3. 2 USG Philips,
  4. USG Voluson E8,
  5. Śródporodowy nadzór płodu – Philips Avalon CTS,
  6. Urządzenia do badania równowagi kwasowo – zasadowej,
  7. Respiratory, CPAP.
 15. Program promocji karmienia piersią.
  1. Cel: zmniejszenie zachorowalności i umieralności noworodków i niemowląt, forma realizacji: propagowanie idei Szpitali Przyjaznych Dziecku pod egidą UNICEF/WHO/ONZ, w województwie lubelskim z 23 szpitali 16 (na 80 w Polsce) otrzymało ten zaszczytny tytuł; realizacja Europejskiego Programu Promocji Karmienia Piersią w gronie 8 krajów Europy (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Polska – jedynie województwo lubelskie, Włochy).
 16. Program profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet ciężarnych – 100% kobiet ciężarnych w województwie lubelskim jest objętych profilaktycznymi badaniami cytologicznymi.

 

 

Ważniejsze daty i Kierownicy Kliniki

 

1 lipca 1964 r. –  I Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

15 marca 1968 r. – doc. Adam Bartoszewski

1 stycznia 1970 r. – prof. Barbara Trębicka-Kwiatkowska

15 lutego 1973 r. – Klinika Patologii Ciąży i Porodu

1976-1977 r. – prof. Radzisław Sikorski

1977-1989 r. – prof. Hieronim Doraczyński

1989 r. do chwili obecnej – prof. Jan Oleszczuk

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024